-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Przetargi 

data publikacji: 06-11-2019 | 14:42
data ostatniej modyfikacji: 06-11-2019 | 14:46
wytworzył: Grzegorz Daniel
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku usług publicznych – Szkoły Podstawowej w Wiercanach ..
06 listopada 2019

                                                                                               Iwierzyce, 06.11.2019 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

 

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku usług publicznych – Szkoły Podstawowej im. B. Prusa w Wiercanach o „Centrum Rekreacyjno-Sportowe” wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi w tym. m.in. budowa wewnętrznych instalacji: wentylacji mechanicznej, wodociągowej, centralnego ogrzewania, rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej i gazowej /połączonej z montażem kotła gazowego w istniejącej kotłowni budynku szkoły/, budowa zewnętrznych /doziemnych/ odcinków instalacji kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania i wodociągowej /z istniejącego budynku szkoły/, a także budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej oraz budowa instalacji odgromowej - na działce o nr ewid. 768/4 (powstałej z podziału działki o nr ewid. 768/2) położonej w m. Wiercany, gm. Iwierzyce

Ogłoszenie nr 619156-N-2019 z dnia 2019-11-06 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Iwierzyce, krajowy numer identyfikacyjny 69058194000000, ul. Iwierzyce  80 , 39-124  Iwierzyce, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 177 455 950, e-mail gmina@iwierzyce.pl, faks 172 221 444.
Adres strony internetowej (URL): www.iwierzyce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku usług publicznych – Szkoły Podstawowej im. B. Prusa w Wiercanach o „Centrum Rekreacyjno-Sportowe” wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi w tym. m.in. budowa wewnętrznych instalacji: wentylacji mechanicznej, wodociągowej, centralnego ogrzewania, rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej i gazowej /połączonej z montażem kotła gazowego w istniejącej kotłowni budynku szkoły/, budowa zewnętrznych /doziemnych/ odcinków instalacji kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania i wodociągowej /z istniejącego budynku szkoły/, a także budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej oraz budowa instalacji odgromowej - na działce o nr ewid. 768/4 (powstałej z podziału działki o nr ewid. 768/2) położonej w m. Wiercany, gm. Iwierzyce.
Numer referencyjny: BID.271.4.2019.PA
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku usług publicznych – Szkoły Podstawowej im. B. Prusa w Wiercanach o „Centrum Rekreacyjno-Sportowe” wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi w tym. m.in. budowa wewnętrznych instalacji: wentylacji mechanicznej, wodociągowej, centralnego ogrzewania, rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej i gazowej /połączonej z montażem kotła gazowego w istniejącej kotłowni budynku szkoły/, budowa zewnętrznych /doziemnych/ odcinków instalacji kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania i wodociągowej /z istniejącego budynku szkoły/, a także budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej oraz budowa instalacji odgromowej - na działce o nr ewid. 768/4 (powstałej z podziału działki o nr ewid. 768/2) położonej w m. Wiercany, gm. Iwierzyce 2. Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt.1, obejmuje: 1) Roboty budowlane: - roboty ziemne, - fundamenty i ściany fundamentowe, - elementy żelbetowe, - roboty murowe, - dach konstrukcja i pokrycie, - ścianki działowe, - tynki wewnętrzne i oblicowania, - roboty malarskie, - podłoża i posadzki, - stolarka i ślusarka, - elewacja i roboty zewnętrzne, - chodniki. 2) Instalacje c.o., kotłownie, zabezpieczenie instalacji gazowej 3) Instalacje wodno – kanalizacyjne 4) Instalacje wentylacji mechanicznej 5) Kanalizacja sanitarna, wodociąg 6) Przyłącz c.o. i c.w.u. 7) Instalacje elektryczne.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych mających na celu rozbudowę budynku szkoły o „Centrum Rekreacyjno-Sportowe”, przez którą przebiegają przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, energii elektrycznej oraz teletechniki. W miejscu planowanej inwestycji znajduje się plac ułożony na podsypce piaskowej z rozbieralnych elementów tartanowych oraz rozbieralna obudowa piaskownicy przeznaczona do likwidacji. W terenie działki znajduje się hydrant p.poż Ø 80 zamontowany na istniejącej sieci wodociągowej. Projektowany obiekt zlokalizowano jako dobudowę po stronie zachodniej do istniejącego budynku szkoły. W celu zapewnienia dojścia do budynku przewidziano wykonanie chodników łączących się z istniejącymi dojściami do budynku szkoły. Ponadto przewidziano wykonanie przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej oraz połączenie rurociągami zewnętrznymi c.o. i c.c.w. projektowanej dobudowy z kotłownią w istniejącym budynku szkoły.

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki:

Powierzchnia użytkowa = 843,70 m2 Kubatura = 4843,00 m3

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45100000-8

45310000-3

45330000-9

45111291-4II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-05-20

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wykonać zamówienie zgodnie z Dokumentacją projektową, STWiORB, Przedmiarem robót. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wielo-znaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. W razie wystąpienia rozbieżności w w/w dokumentach, których nie można usunąć w drodze odniesienia się do reguł sztuki budowlanej i zasad wiedzy technicznej, interpretacja zapisów będzie uzgadniana z uwzględnieniem poniższej hierarchii: Dokumentacja projektowa, STWiORB, Przedmiar robót. 2. Przyjmuje się, że: 1) Przed złożeniem oferty Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje o przedmiocie zamówienia co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na ofertę przetargową i bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie i bezpieczeństwo wszelkich czynności na miejscu wykonywania prac oraz za metody i technologie użyte podczas realizacji robót. 2) Jeśli Wykonawca napotka w trakcie realizacji robót fizyczne przeszkody, niekorzystne warunki o takim charakterze, jakim jego zdaniem doświadczony Wykonawca nie był w stanie przewidzieć powinien o tym fakcie, niezwłocznie, na piśmie zawiadomić Zamawiającego. 3. Materiały, rozwiązania równoważne. 1) Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, STWiORB lub przedmiarach robót został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, partner, pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznej lub systemów odniesień, o których mowa w art. 30 ust 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 2) Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, STWiORB lub w przedmiarach przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 3) Ilekroć w dokumentacji projektowej, STWiORB jest mowa o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w przypadku ich braku inne stosowne normy w kolejności zgodnej z art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 4) Materiały równoważne w żadnym stopniu nie mogą obniżyć standardu i nie mogą zmienić zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w dokumentacji projektowej, a tym samym nie mogą powodować konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów, ani nie mogą pozbawić Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności, użyteczności opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej. 5) Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia lub materiały są równoważne w stosunku do zaproponowanych w dokumentacji projektowej. 4. Terminy gwarancji i rękojmi. Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy: co najmniej 36 miesięcy,licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 9. Podwykonawcy. 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 2) W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda przez wykonawcę w formularzu oferty wskazania firm podwykonawców, oraz części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. 3) Wykonawca ma prawo zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy na każdym etapie realizacji umowy z zastrzeżeniem , że jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art.36b ust.2 ustawy Pzp). 4) Zgodnie z art.36b ust.1 ustawy Pzp roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego postępowania mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośrednio nadzorowi Zamawiającego, dlatego Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację tych robót budowlanych. 5) W trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w pkt 4) oraz do przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 6) Pozostałe zapisy dotyczące podwykonawstwa, w tym dotyczące umowy o podwykonawstwo zawarte są we wzorze umowy. 6. Klauzule społeczne. 1) Zamawiający przy realizacji przedmiotu zamówienia, stosownie do art.29 ust. 3a ustawy Pzp, wymagał będzie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz.1502 z późn.zm.). 2) Na podstawie art. 29 ust.3a w związku z art. 36 ust.8a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w pełnym wymiarze czasu pracy, które będą wykonywały prace związane z remontem w poszczególnych rodzajach robót tj. pracownicy ogólnobudowlani. Wykonawca przy realizacji zamówienia zatrudni w/w osoby na cały okres realizacji zamówienia. Zatrudnienie winno nastąpić na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz.1502 ze zm.) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Powyższy wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz Wykonawcy. 3) W przypadku ustania zatrudnienia, np. z rozwiązania stosunku pracy przez osoby, pracodawcę lub z innych przyczyn, w trakcie okresu realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się w ich miejsce zatrudnić na pozostały okres realizacji zamówienia, licząc od dnia ustania zatrudnienia, inne osoby na warunkach , o których mowa w pkt 2). 4) W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób na umowę o pracę lub nie przedstawienia zamawiającemu na jego żądanie umów o pracę dokumentującychświadczenie pracy, Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy. Kara będzie naliczana za każdy miesiąc, w którym Wykonawca nie wypełnił zobowiązania. 5) Wykonawca w terminie 5 dni licząc od daty rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy i na każde żądanie zamawiającego przedstawi umowy o pracę osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 2). Wykonawca powinien uzyskać od zatrudnionych pracowników, zgodę dla zamawiającego na dostęp do danych osobowych tych pracowników, w celu prawidłowej realizacji umowy. 7. Zamawiający nie przewiduje określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań dotyczących aspektów gospodarczych, środowiskowych , społecznych , związanych z innowacyjnością lub zatrudnieniem, o którym mowa w art.29 ust.4 ustawy Pzp.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1.Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas realizacji zamówienia. 2.Dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia ofert i podpisania umowy, w przypadku gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych. 3.Dokument pełnomocnictwa, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Uwagi do dokumentów pełnomocnictwa Pełnomocnictwo składane jest w formie pisemnej (art.78 §1 KC) tj. w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dokument z którego wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu. 4.Dla oferty równoważnej: oświadczenie, że Wykonawca składa ofertę równoważną oraz że zaproponowane zmiany spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji i dokumentacji technicznej; wykaz zmian zawierający dokładny opis zmian dotyczący zastosowanych materiałów lub urządzeń równoważnych. 5.Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB i przedmiaru robót.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy, poprzez określenie minimalnych wymagań dotyczących: a)Doświadczenia wykonawcy, b)Osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizacje zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. ad.a) Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał w sposób należyty zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej /1/ jedno zadanie inwestycyjne obejmujące wykonanie robót budowlanych polegających na budowie lub remoncie obiektu kubaturowego o wartości co najmniej 1 500 000,00 zł. (słownie: jeden milion pięćset tysięcy 00/100 złotych). ad.b) Wykonawca wskaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia spełniające minimalne warunki dotyczące kwalifikacji zawodowych i doświadczenia umożliwiające realizacje zamówienia na odpowiednim poziomie jakości i funkcji, jakie zostaną im powierzone, tj. - osoba, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń, - osoba, która pełnić będzie funkcję kierownika robót posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji przez Kierownika budowy oraz Kierowników robót, z wyjątkiem przypadków gdy jest to zabronione przepisami Prawa Budowlanego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu wykonawcy mogą wykazać łącznie. Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu przez ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. W związku z powyższym , wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, mogą wykazać spełnienie warunków, o których mowa w pkt 1 łącznie, z zastrzeżeniem że oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp, a dotyczące wstępnego potwierdzenia, że wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w którym wykazuje spełnienie warunków udziału w postepowaniu. 2.Potencjał podmiotu trzeciego. 1) Zgodnie z art.22a ust 1 ustawy Pzp, Wykonawca może w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych, z zastrzeżeniem, że: - jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu (podmiot trzeci) w zakresie kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wówczas podmioty trzecie zobowiązane są do wykonania robót budowlanych lub usług do realizacji których te zdolności są wymagane. 2)Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3)Z treści zobowiązania musi wynikać: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania - wzór zał. Nr 3 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania - wzór zał. Nr 2 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1.Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy te roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – (wzór wykazu zostanie przekazany Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w danej części zamówienia). 2.Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – (wzór wykazu zostanie przekazany Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w danej części zamówienia). 3.Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca, na wezwanie, nie będzie mógł przedstawić wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, to będzie mógł przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie tego warunku. 4.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 Pzp. W celu wskazania braku istnienia podstaw wykluczenia w/w dokument żądany będzie również w odniesieniu do: Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Podmiotu, którego zasobami dysponował będzie Wykonawca realizując zamówienie, Podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach Wykonawca polega. 5.Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 6.Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 4, 5, 6, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 8. Dokumenty o których mowa w pkt.8 pkt. 1) i 2) i w pkt.4, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba , której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 10.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas realizacji zamówienia. 2.Dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia ofert i podpisania umowy, w przypadku gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych. 3.Dokument pełnomocnictwa, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Uwagi do dokumentów pełnomocnictwa Pełnomocnictwo składane jest w formie pisemnej (art.78 §1 KC) tj. w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dokument z którego wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu. 4.Dla oferty równoważnej: oświadczenie, że Wykonawca składa ofertę równoważną oraz że zaproponowane zmiany spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji i dokumentacji technicznej; wykaz zmian zawierający dokładny opis zmian dotyczący zastosowanych materiałów lub urządzeń równoważnych. 5.Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB i przedmiaru robót.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 35 000,00 zł. (słownie: trzydzieści pięć tysięcy 00/100 złotych) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 310.) Oferent pod rygorem nieważności oferty wnosi wadium w w/w wysokości, najpóźniej do terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego (data i godzina potwierdzenia wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego). Wadium w formie niepieniężnej Wykonawca składa w oryginale luźno z ofertą (w celu późniejszego zwrotu), a kopię dołącza do oferty. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp, w ciągu 14 dni od daty pierwszego pisemnego żądania zgłoszonego przez Zamawiającego w terminie obowiązywania gwarancji. W przypadku wyboru pieniężnej formy, wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Sędziszowie Młp., Odział w Iwierzycach, na Nr 87 9172 1013 0260 0202 2000 0020, z dopiskiem; Wadium na zadanie: „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku usług publicznych – Szkoły Podstawowej im. B. Prusa w Wiercanach o „Centrum Rekreacyjno-Sportowe” wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi w tym. m.in. budowa wewnętrznych instalacji: wentylacji mechanicznej, wodociągowej, centralnego ogrzewania, rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej i gazowej /połączonej z montażem kotła gazowego w istniejącej kotłowni budynku szkoły/, budowa zewnętrznych /doziemnych/ odcinków instalacji kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania i wodociągowej /z istniejącego budynku szkoły/, a także budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej oraz budowa instalacji odgromowej na działce o nr ewid. 768/4 (powstałej z podziału działki o nr ewid. 768/2) położonej w m. Wiercany, gm. Iwierzyce.” Wadium musi obejmować okres związania ofertą, który wynosi 30 dni, tj. obowiązuje do dnia 20.12.2019 r.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji jakości

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia w umowie następujących zmian w stosunku do treści oferty: 1.Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w wykonaniu następujących zobowiązań: - przekazanie terenu budowy, - przekazanie dokumentów budowy (pozwolenia na budowę, dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami, do których zamawiający był zobowiązany), - przekazania dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji, - zmiany terminu dokonania prób końcowych i wniosku o dokonanie prób dodatkowych nie objętych umową, - zmiany terminu dokonania odbiorów przewidzianych w umowie, - jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dających się przypisać zamawiającemu, lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy objętym przedmiotem zamówienia. 2. Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku: - zawieszenia robót przez zamawiającego, - wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót, - szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, - zmian dokumentacji projektowej, dokonanych na wniosek zamawiającego lub wykonawcy, - wystąpienie nie możliwych do przewidzenia robót dodatkowych, - wystąpienia siły wyższej, 3. Skrócenie terminu wykonania zamówienia. 4. Zmniejszenie kosztu robót i tym samym wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku wykonania mniejszego zakresu robót niż planowany, 5. Rezygnacja z części robót. 6. Zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych. 7. Poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych lub zmiana technologii wykonywania robót budowlanych. 8. Zmiana kluczowych specjalistów realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. 9. Wprowadzenie podwykonawstwa, zmiana podwykonawców, rezygnacja z pod-wykonawstwa, zmiana zakresu podwykonawstwa. 10. Podniesienie bezpieczeństwa prowadzonych robót. Powyższe zmiany mogą być zainicjowane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy (najpierw ustny, później pisemny) w sprawie proponowanej zmiany. Może to być: - wniosek zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany, - wniosek zamawiającego, aby Wykonawca przedłożył propozycję zmiany, - wniosek wykonawcy. Wniosek taki, aby mogła się do niego ustosunkować druga strona musi zawierać: - opis zmiany, - uzasadnienie zmiany, - koszt zmiany oraz wpływ na wysokość wynagrodzenia, - czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia realizacji umowy. Wszelkie zmiany wymagają zgody zamawiającego i wykonawcy w formie sporządzonego i podpisanego aneksu pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-21, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

                                                                                     Wójt Gminy Iwierzyce

                                                                                         Ryszard Filipek

 

Załączniki:

SIWZ.docx

Dokumentacja_projektowa.zip

««« powrót

Liczba odwiedzin:

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo