-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Przetargi 

data publikacji: 07-10-2019 | 14:55
data ostatniej modyfikacji: 07-10-2019 | 14:57
wytworzył: Grzegorz Daniel
ZMIANA I WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA-Rozbudowa drogi gminnej Nr107412 R Iwierzyce - Zarzecze..
07 października 2019

                                                                                                                     Iwierzyce, 07.10.2019 r

BID.2721.3.1.2019.GD                                                                                                                

 

ZMIANA I WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Rozbudowe drogi gminnej Nr107412 R Iwierzyce - Zarzecze w miejscowościach Iwierzyce i Nockowa”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. )  zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami oraz zmodyfikowany kosztorys ofertowy (wykreślono w kolumnie koszty jednostkowe) – zmiana nie dotyczy wielkości i zakresu zamówienia.

Pytanie nr 1

Dotyczy wzór umowy § 2 ust. 1 Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT (tj. jej zwiększenia), Zamawiający podwyższy kwotę brutto? Prosimy o udzielenie odpowiedzi twierdzącej lub przeczącej, nie budzącej wątpliwości interpretacyjnych.

 

Wyjaśnienie: W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto. 

W związku z tym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie IV.3) ZMIANA UMOWY oraz w Projekcie Umowy § 2 ust. 2  zostanie dodany powyższy zapis.

 

Pytanie nr 2

Dotyczy wzór umowy § 2 ust. 2 Wnosimy o modyfikację zapisu. Konstrukcja wynagrodzenia ryczałtowego eliminuje możliwość obniżania wynagrodzenia, w przypadku mniejszej ilości prac niż wynika to z przyjętych przez Wykonawcę założeń, na co pozwala bez wątpienia konstrukcja wynagrodzenia kosztorysowego.

 

Wyjaśnienie: Zapis § 2 ust. 2 zostanie zmodyfikowany poprzez skreślenie zdania -„ W  przypadku wykonania mniejszego zakresu robót niż planowany kwota ta może ulec zmniejszeniu.” i będzie brzmiał następująco „Kwota podana w ust. 1 za cały zakres robót nie może ulec zwiększeniu”.

W związku z tym w SIWZ w projekcie umowy w punkcie IV.3) ZMIANA UMOWY zostaną usunięte następujące punkty : „pkt. 4. Zmniejszenie kosztu robót i tym samym wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku wykonania mniejszego zakresu robót niż planowany”, oraz „ pkt. 5. Rezygnacja z części robót.”

 

Pytanie nr 3

Dotyczy wzór umowy § 2 ust. 3 Wnosimy o zmianę formy rozliczenia na fakturowanie częściowe do 90% wartości umowy.

 

Wyjaśnienie: Zamawiający informuje, że rozliczenie Wykonawcy za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie dwóch faktur tj. faktury częściowej do 30 % wartości zamówienia na koniec 2019 r oraz faktury końcowej wystawionej po zrealizowaniu pełnego zakresu przedmiotu umowy. Postawą do wystawienia faktur będą protokoły odbioru wykonanych robót, podpisane przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. W związku z powyższym w § 2 ust. 3 zostanie wprowadzony odpowiedni zapis.

 

Pytanie nr 4

Dotyczy wzór umowy § 4 ust. 1 Prosimy o wskazanie hierarchii dokumentów celem uniknięcia sporów w przypadku rozbieżności pomiędzy poszczególnymi dokumentami.

 

Wyjaśnienie: Kolejność ważności dokumentów. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót, określonych w Umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności n/w dokumentów:

1)            Umowa

2)            Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3)            Projekt Budowlany

4)            Przedmiar robót i kosztorys ofertowy

5)            Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

6)            Oferta wykonawcy

W przypadku rozbieżności między zakresem robót wynikających z Przedmiaru robót a dokumentacją projektową wiążące są zapisy dokumentacji projektowej. Przedmiar robót przekazywany przez Zamawiającego ma wyłącznie pomocniczy charakter i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za uważne skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia ryczałtowego na podstawie dokumentacji projektowej i wizji lokalnej (zalecanej). Ilość jednostek przedmiarowych podana w Przedmiarze robót przekazanym przez zamawiającego ma z założenia charakter wyłącznie orientacyjny, zaś Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty danego rodzaju w takiej ilości, w jakiej to się okaże rzeczywiście konieczne, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

 

Pytanie nr 5

Dotyczy wzór umowy § 6 ust. 4 pkt. b) Wnosimy o skrócenie terminu do 7 dni na zgłoszenie zastrzeżeń przez Zamawiającego. Termin przedstawiony we wzorze umowy niepotrzebnie wydłuża proces związany z dochowaniem formalności.

 

Wyjaśnienie:  Przychylamy się do skrócenia terminu, w związku z tym w § 6 ust. 4 pkt. b) zapis będzie brzmiał „Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę lub zgłaszając zastrzeżenia do projektu umowy w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu projektu Umowy nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane”.

 

Pytanie nr 6

Dotyczy wzór umowy § 8 ust. 3 Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakim terminie Zamawiający dokona odbioru. Podano jedynie termin kiedy do odbioru przystąpi.

 

Wyjaśnienie: Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru końcowego w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru. Odbiór nastąpi w wyznaczonym dniu.  W związku z tym zmieniamy zapis § 8 ust. 3,  który będzie brzmiał następująco „Zamawiający wyznaczy termin i dokona odbioru obiektu i robót w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę”.

 

Pytanie nr 7

Dotyczy wzór umowy § 11 ust. 2 Wnosimy o modyfikację zapisu poprzez dodanie, iż Zamawiający będzie miał uprawnienie do dokonania usunięcia wad na koszt Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu na ich usunięcie.

 

Wyjaśnienie: W § 11 ust. 2 – Zapis pozostaje bez zmian.

 

Pytanie nr 8

Prosimy o wskazanie lokalizacji rury stalowej fi 25 w planie sytuacyjnym (pozycja 35 Kosztorysu ofertowego „Ułożenie przepustu z rury stalowej fi 25”)  oraz udostępnienie sposobu szczegółowego wykonania.

 

Wyjaśnienie:

Przepust z rury stalowej fi 25 dł. 6m znajduje się w km 1+033 na zjeździe do budynku Nr 24 str. prawa na linii małego rowu z korytek ściekowych. Ułożenie  takiej rury na zjeździe nie wymaga dodatkowej dokumentacji. Należy przyjąć rurę stalową  czarną bez szwu o gr.  ścianki 3,2m. posadowioną na warstwie pospółki  gr. 15cm

 

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania w dwóch fakturach tj. jednej na koniec 2019 r. i drugiej faktury końcowej? 

 

Wyjaśnienie: Zamawiający informuje, że rozliczenie Wykonawcy za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie dwóch faktur tj. faktury częściowej do 30 % wartości zamówienia na koniec 2019 r oraz faktury końcowej wystawionej po zrealizowaniu pełnego zakresu przedmiotu umowy. Postawą do wystawienia faktur będą protokoły odbioru wykonanych robót, podpisane przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. W związku z powyższym w § 2 ust. 3 zostanie wprowadzony odpowiedni zapis.

 

Pytanie nr 10

Czy dla wszystkich działek należy policzyć punkty do stabilizacji. Jeśli tak to prosimy o podanie przybliżonej ilości pktów.

 

Wyjaśnienie: Stabilizację oznaczenia pasa drogowego należy wykonać na przedmiotowym odcinku drogi znakami „PD” przy każdym punkcie załamania granicy, od strony wewnętrznej pasa drogowego oraz na odcinkach prostych , w odległości nie przekraczającej 200 m, z zachowaniem widoczności pomiędzy sąsiednimi znakami.

 

Pytanie nr 11

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o tabelę robót ziemnych i przekrojów poprzecznych.

 

Wyjaśnienie: Roboty drogowe będące przedmiotem postępowania przetargowego będą prowadzone w oparciu o zatwierdzoną dokumentację na rozbudowę drogi opracowaną w 2010 r. Dokumentacja zawierała rysunki  przekrojów poprzecznych. W chwili obecnej wprowadzone zostały nieistotne zmiany w tej dokumentacji polegające na poszerzeniu nawierzchni do szerokości 5,0 m i zmianie konstrukcji nawierzchni ze względu na pogorszenie jej stanu. Zmiany te wprowadzono w formie uproszczonej poprzez opracowanie rysunków zamiennych takich jak plan zagospodarowania terenu i przekroje normalne. Brak jest  zaktualizowanych przekrojów poprzecznych. Ponadto roboty ziemne (uzupełnienie nasypów)  Zamawiający wykonał na całym odcinku , własnym staraniem,  w okresie ostatnich 8 lat, dlatego rzędne terenu na projekcie zagospodarowania są już nieaktualne. Roboty ziemne przyjęte do przedmiaru w ilości 0,5  m3 /m,  to uzupełnienie już wykonanego nasypu oraz wyprofilowanie jego skarp.

Pytanie nr 12

Wg. przedmiaru robót poz. 14 i 15 ławę pod przepusty fi 60 i fi 80 należy wykonać z chudego betonu, natomiast STWiORB str. 123 podaje beton C20/25. Prosimy o informację jaką klasę betonu należy przyjąć do wykonania ławy?

Wyjaśnienie: Do wykonania ławy należy przyjąć chudy beton C 8/10, jak w przedmiarze robót.

 

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania ścianek czołowych prefabrykowanych dla przepustów pod koroną drogi?

 

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania prefabrykowanych ścianek czołowych.

 

Pytanie nr 14

W poz. 17 przedmiaru robót Zamawiający przewidział korytowanie o głębokości 25 cm, które zostanie uzupełnione kruszywem łamanym grubości 15 cm. Jakim materiałem należy uzupełnić pozostałe 10 cm? Czy zostało to przewidziane w innej pozycji przedmiarowej?

 

Wyjaśnienie: Pozostałe 10 cm zostanie uzupełnione materiałem z recyklingu w trakcie profilowania równiarką powierzchni przed stabilizacją, w celu uzyskania lepszej jednorodności podłoża do stabilizacji.

 

Pytanie nr 15

W poz. 35 przedmiaru robót został przewidziany do wykonanie przepust z rury stalowej fi 25. Prosimy o dodatkowe informację na temat przepustu. W jakim kilometrażu znajduję się oraz o dołączenie dokumentacji.

 

Wyjaśnienie: :  Przepust z rury stalowej fi 25 dł. 6m znajduje się w km 1+033 na zjeździe do budynku Nr 24 str. prawa na linii małego rowu z korytek ściekowych. Ułożenie  takiej rury na zjeździe nie wymaga dodatkowej dokumentacji. Należy przyjąć rurę stalową  czarną bez szwu o gr.  ścianki 3,2m. posadowioną na warstwie pospółki  gr. 15cm

 

Pytanie nr 16

Dot. poz. 36, 37, 38 przedmiaru robót. Jakie ścianki należy zastosować — proste czy ze skrzydełkami?

 

Wyjaśnienie: Należy przyjąć ścianki czołowe ze skrzydełkami.

 

Pytanie nr 17

Dot. poz. 39 i 40 przedmiaru robót. Jakie wymiary korytek należy zastosować?

 

Wyjaśnienie: Należy zastosować korytka  ściekowe  60x50x15 wg KPED –karta 01.04.

 

                                                                             Ryszard Filipek – Wójt Gminy Iwierzyce

 

Koszt.ofertowy_dr._Iwierzyce_Zarzecze.xls

««« powrót

Liczba odwiedzin: 177990

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo