-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Przetargi 

data publikacji: 13-09-2019 | 12:05
data ostatniej modyfikacji: 13-09-2019 | 12:05
wytworzył: Magdalena Gil
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ...
13 września 2019

Iwierzyce 13.09.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI


Ogłoszenie nr 596733-N-2019 z dnia 2019-09-13 r.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iwierzyce w 2020 r.
 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Iwierzyce, krajowy numer identyfikacyjny 69058194000000, ul. Iwierzyce  80 , 39-124  Iwierzyce, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 177 455 950, e-mail gmina@iwierzyce.pl, faks 172 221 444.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.iwierzyce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.bip.iwierzyce.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Adres:
Urząd Gminy w Iwierzycach, Iwierzyce 80, 39-124 Iwierzyce

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iwierzyce w 2020 r.
Numer referencyjny: ROŚ.271.2.2019.MG
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1 . Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie wszystkich rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Iwierzyce, na których zamieszkują mieszkańcy w okresie od 01. 01.2020 r. do 31.12.2020 r. 2. Liczba gospodarstw domowych , z których należy odebrać odpady to około 1836. Powierzchnia gminy wynosi 65,58 km2, w jej skład wchodzi 9 sołectw. W tym poszczególnych miejscowościach liczba gospodarstw kształtuje się następująco: Będzienica 105, Bystrzyca 212, Iwierzyce 241, Nockowa 290, Olchowa 327, Olimpów 140, Sielec 182, Wiercany 176, Wiśniowa 163, Na podstawie deklaracji na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na koniec sierpnia 2019 r. liczba mieszkańców Gminy Iwierzyce objętych zorganizowanym systemem odbioru odpadów wynosiła około 6810. Ze względu na charakter zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości punktów odbioru odpadów. 3 Na terenie Gminy Iwierzyce zbiórka odpadów komunalnych odbywa się głównie w systemie workowym o pojemności od 60 l do 120 l, wykonane z folii polietylenowej LDPE. 4. Zamówienie obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 4.1. Niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych gromadzonych w odpowiednio oznakowanych workach wystawianych na trasie odbioru, w ilości około 580 Mg, 4.2. Segregowanych odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny takich jak: odpady z papieru, tektury i odpady opakowaniowe z papieru i tektury, odpady ze szkła w tym odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego, odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady - ulegające biodegradacji odpady z ogrodów, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, popiołów z gospodarstw domowych, gromadzonych w odpowiednio oznakowanych workach wystawianych na trasie odbioru, oraz segregowanych odpadów komunalnych zbieranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK-u) zlokalizowanego obok Zakładu Wodno – Kanalizacyjnego w Iwierzycach 125 A, takich jak: odpady z papieru, tektury i odpady opakowaniowe z papieru i tektury, odpady ze szkła w tym odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego, odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji w tym bioodpady, w ilości około 340 Mg, 4.3. Pozostałych odpadów komunalnych to jest : zużyte farby, lakiery, zużyte oleje, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe, żarówki, świetlówki, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, chemikalia, przeterminowane leki, igły i strzykawki powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji, odpady budowlane i rozbiórkowe (z zastrzeżeniem, iż odpady te pochodzą z drobnych remontów, na które nie jest wymagane uzyskanie stosownego zezwolenia) odbieranych z PSZOK-u, w łącznej ilości około 200 ton (Mg). 4.4. Nieodpłatne wyposażenie wszystkich gospodarstw domowych w worki na odpady segregowane o pojemności od 60 l do 120 l, wykonane z folii polietylenowej LDPE , o odpowiedniej wytrzymałości względem przypisanej im frakcji odpadów w następujących kolorach i oznaczeniach : a) niebieski - worki przeznaczone na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, oznaczone napisem „Papier” b) zielone - worki przeznaczone na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego, oznaczone napisem „Szkło” c) żółte - worki przeznaczone na odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne” 4.5. Worki przeznaczone do odbioru odpadów segregowanych i zmieszanych mają być oznaczone nadrukiem odpowiadającym ich przeznaczeniu, posiadać logo Wykonawcy. Worki na odpady segregowane należy dostarczyć do wyznaczonych punktów na terenie Gminy Iwierzyce co najmniej na 7 dni przed pierwszą zbiórką odpadów. 4.6. Nieodpłatne wyposażenie wszystkich gospodarstw domowych (gospodarstwo domowe stanowią wszystkie osoby zamieszkujące daną nieruchomość mieszkalną) w pakiety worków na odpady zmieszane (niesegregowane) o pojemności 120 l, w kolorze czarnym wykonane z folii polietylenowej LDPE, o odpowiedniej wytrzymałości względem przypisanej im frakcji odpadów, o grubości co najmniej 50 mikronów. Worki z pakietu przeznaczone do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych mają być oznaczone nadrukiem : 1) „zmieszane odpady komunalne ”, 2) Gmina Iwierzyce, 3) posiadać logo Wykonawcy, 4) oraz czytelny, dobrze widoczny napis „2020” – tłustym drukiem, o wielkości czcionki co najmniej 120 mm. Wielkość pakietu jest zależna od ilości osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym Każdy z mieszkańców otrzymuje na rok 6 worków o pojemności 120 l. Każdy pakiet worków to iloczyn liczby mieszkańców i liczby worków przeznaczonej dla jednej osoby. Zgodnie z tym: 1 osoba otrzymuje 6 worków o pojemności 120 l, 2 osoby otrzymują: 2 x 6 worków o pojemności 120 l, czyli 12 worków o pojemności 120 l, 3 osoby 3 x 6 worków 120l, worków i tak dalej. Bezpłatny pakiet worków (ewentualnie ½ pakietu ) należy dostarczyć każdemu gospodarstwu domowemu za potwierdzeniem odbioru co najmniej na 7 dni przed pierwszą zbiórką odpadów. W przypadku gdy zaopatrzenie mieszkańców w bezpłatny pakiet będzie realizowane w dwóch etapach Wykonawca dostarczy każdemu gospodarstwu domowemu drugą część pakietu przed dniem 1 lipca 2020 r. Szacowana liczba worków na podstawie danych z deklaracji na odbiór i zagospodarowanie odpadów na koniec sierpnia to łącznie około 40 400 szt. worków, w około 1836 pakietach. Ze względu na zmianę sposobu ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2020 przewiduje się, że rzeczywista ilość worków przeznaczonych do rozdania mieszkańcom może być mniejsza od szacowanej. Wykaz zawierający niezbędne dane celem rozprowadzenia pakietu worków Zamawiający dostarczy Wykonawcy po podpisaniu umowy , jednak nie wcześniej niż 15 listopada 2019 r. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzenie dostarczenia mieszkańcom pakietu worków oraz kodów kreskowych wraz z ulotką informacyjną i harmonogramem odbioru odpadów. Potwierdzenia odbioru przez właścicieli nieruchomości bądź jego przedstawiciela oraz informację o łącznej ilości worków dostarczonych mieszkańcom w pakietach należy dostarczyć Zamawiającemu po wykonaniu tego zadania jednak nie później niż do końca stycznia 2020 r., a w przypadku dostarczania worków w dwóch etapach potwierdzenia przekazania drugiej połowy pakietu nie później niż do końca lipca 2020 r. 4.7.Wykonawca zapewni dostęp do odpłatnego zakupu dodatkowych worków na odpady zmieszane o pojemności 60 l i 120 l, w kolorze czarnym ,wykonane z folii polietylenowej LDPE o odpowiedniej wytrzymałości względem przypisanej im frakcji odpadów, o grubości co najmniej 50 mikronów. Odpłatne worki przeznaczone do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych mają być oznaczone nadrukiem: 1) „Zmieszane odpady komunalne ”, 2) Gmina Iwierzyce, 3) posiadać logo Wykonawcy, 4) czytelny, dobrze widoczny napis „2020” – tłustym drukiem, o wielkości czcionki co najmniej 120 mm. Pojemność worków 120 l i 60 l. Zamawiający żąda, aby: cena 1 szt. worka na odpady zmieszane o pojemności 120 l, wynosiła w punkcie sprzedaży 10,00 zł , cena 1 szt. worka na odpady zmieszane o pojemności 60 l, wynosiła w punkcie sprzedaży 5,00 zł . Zysk ze sprzedaży dodatkowych czarnych worków ( z poza pakietu ) określonego w punkcie 3.4.6 jest dochodem Wykonawcy usługi. Worki na odpady zmieszane przeznaczone do sprzedaży należy dostarczyć do wyznaczonych punktów zakupu na terenie Gminy Iwierzyce przed dniem 1 marca 2020 r. 4.8. Wykonawca zapewni dostęp do odpłatnego zakupu worków na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, worki o pojemności 80 l, w kolorze brązowym ,wykonane z folii polietylenowej LDPE o odpowiedniej wytrzymałości względem przypisanej im frakcji odpadów. Odpłatne worki przeznaczone do odbioru bioodpadów mają być oznaczone nadrukiem : 1) „Bio” , 2) Gmina Iwierzyce, 3) posiadać logo Wykonawcy, 4) czytelny, dobrze widoczny napis „2020” – tłustym drukiem, o wielkości czcionki co najmniej 120 mm. Pojemność worka 80 l. Zamawiający żąda, aby cena 1 szt. worka na odpady „Bio” wynosiła w punkcie sprzedaży 10,00 zł . Zysk ze sprzedaży brązowych worków na odpady „Bio” jest dochodem Wykonawcy usługi. Worki na odpady ulegające biodegradacji, przeznaczone do sprzedaży należy dostarczyć do wyznaczonych punktów zakupu na terenie Gminy Iwierzyce co najmniej na 7 dni przed pierwszą zbiórką odpadów. 4.9. Wykonawca zapewni dostęp do odpłatnego zakupu worków na zimne popioły pochodzące z gospodarstw domowych, worki o pojemności 80 l, w kolorze szarym, wykonane z folii polietylenowej LDPE o odpowiedniej wytrzymałości względem przypisanej im frakcji odpadów. Odpłatne worki przeznaczone do odbioru odpadów – popiołu pochodzącego z gospodarstw domowych mają być oznaczone nadrukiem : 1) „Popiół ” , 2) Gmina Iwierzyce, 3) posiadać logo Wykonawcy, 4) czytelny, dobrze widoczny napis „2020” – tłustym drukiem, o wielkości czcionki co najmniej 120 mm. Zamawiający żąda, aby cena 1 szt. worka na odpady „Popiół” wynosiła w punkcie sprzedaży 10,00 zł . Zysk ze sprzedaży szarych worków na odpady „Popiół” jest dochodem Wykonawcy usługi. Worki na odpady „Popiół ” przeznaczone do sprzedaży należy dostarczyć do wyznaczonych punktów zakupu na terenie Gminy Iwierzyce co najmniej na 7 dni przed pierwszą zbiórką odpadów. 4.10. Nieodpłatne wyposażenie wszystkich gospodarstw domowych co najmniej na 7 dni przed pierwszą zbiórką odpadów poprzez pocztę polską (lub przedstawiciela firmy) w nalepki identyfikujące w formie kodu kreskowego: dla gospodarstwa 1 osobowego 20 szt. dla gospodarstw 2 osobowego 40 szt. dla gospodarstwa 3 osobowego 50 szt. dla gospodarstwa 4 osobowego 60 szt. dla gospodarstwa 5 osobowego 70 szt. dla gospodarstwa 6 osobowego 90 szt. dla gospodarstwa 7 i więcej osobowego 110 szt. Po zawarciu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie elektronicznej wygenerowane kody kreskowe, które Wykonawca wydrukuje w ilości zamówionej, w formie naklejki na papierze termo transferowym, odpornym na działanie warunków atmosferycznych i umożliwiającym odczyt. Kod kreskowy powinien zawierać zakodowane informacje, minimum: imię i nazwisko, adres nieruchomości na której powstają odpady komunalne. Szacuje się, że dodatkowe kody będzie potrzebować około 260 gospodarstw. Wykonawca zobowiązany jest dysponować oprogramowaniem współdziałającym z oprogramowaniem Zamawiającego (Zamawiający posiada oprogramowanie firmy Softres do ewidencji opłat za wywóz śmieci ) co umożliwi przekazanie przez Zamawiającego kodów kreskowych w celu ich wydruku przez Wykonawcę oraz przekazywanie Zamawiającemu danych dotyczących ilości i pochodzenia zebranych worków na odpady. 4.11. Nieodpłatne dostarczenie do wszystkich gospodarstw domowych co najmniej na 7 dni przed pierwszą zbiórką odpadów (poprzez pocztę polską lub przedstawiciela firmy) harmonogramu odbioru odpadów oraz : informacji w formie kolorowej ulotki, na temat zasad segregacji ( jakie odpady należy umieszczać w poszczególnych workach), zasad dystrybucji worków w tym - punktów odbioru i zakupu worków na odpady segregowane i zmieszane (adresy), zasad i miejsc odbioru poszczególnych rodzajów odpadów, nr konta, na które należy wpłacać opłatę za odbiór odpadów. 4.12. Worki wg zapotrzebowania mieszkańców będą udostępniane we wskazanych, przez firmę punktach, ogólno dostępnych placówkach publicznych (sklepach) – co najmniej jeden na sołectwo, ale nie mniej niż dwa w miejscowościach Nockowa i Olchowa. Przy czym dla danej miejscowości punkt odbioru i zakupu worków na odpady segregowane i zmieszane (niesegregowane) należy zlokalizować w tym samym miejscu. Adresy punktów odbioru worków na odpady, harmonogram wywozu, informacje w formie ulotki przygotowane dla mieszkańców oraz propozycja oznakowania worków musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy. Zamawiający żąda również, aby w trakcie realizacji umowy wykonawca przedstawił dokument określający parametry wszystkich worków tj. co najmniej, materiału z którego są wykonane, grubość i pojemność worków na odpady przeznaczonych do sprzedaży i bezpłatnego odbioru na terenie Gminy Iwierzyce w terminie do 30 marca 2020 r. Wykonawca zapewnia mieszkańcom worki przeznaczone na odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych o odpowiedniej wytrzymałości . Jeżeli worki będą się rozrywać się przy napełnianiu Wykonawca jest zobowiązany do ich niezwłocznej wymiany i w ponosi wszelkie koszty z tym związane. 4.13. W przypadku nowo powstałych gospodarstw bądź braku nalepek identyfikujących dla mieszkańców kolejne kody kreskowe Wykonawca będzie dostarczał do tutejszego urzędu, zgodnie ze zgłaszanym przez Zamawiającego zapotrzebowaniem, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia tej okoliczności przez pracownika, telefonicznie, pisemnie, faksem bądź drogą elektroniczną. 4.14. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego nowych gospodarstw oraz zmiany ilości mieszkańców w gospodarstwie Wykonawca zaopatrzy nowe gospodarstwo w pakiet worków i uzupełni braki w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia tej okoliczności przez pracownika Zamawiającego. 4.15. Wykonawca zapewnia mieszkańcom ciągły dostęp do worków na odpady i systematycznie, co najmniej 1 raz w miesiącu dostarcza je do ustalonych punktów odbioru i zakupu. W przypadku zgłoszenia braku worków w którymkolwiek z miejsc ich odbioru i zakupu przez pracownika Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić je w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia . 4.16. Wykonawca w trakcie realizacji umowy odbierze każdą ilość odpadów zgromadzonych w odpowiednich workach i oznaczonych kodem kreskowym oraz dostarczonych przez mieszkańców do PSZOK-u . Ze względu na terminy otwarcia PSZOK -u we wtorki i soboty, w celu zapewnienia płynnej pracy punktu selektywnego zbierania odpadów należy przewidzieć gotowość opróżnienia pojemników i boksów przed każdą kolejną zbiórką odpadów w PSZOK-u. W przypadku odpadów segregowanych gromadzonych w workach: niebieskim, zielonym i żółtym dopuszcza się zbieranie odpadów w workach dostarczonych mieszkańcom przez Wykonawcę świadczącego usługę odbioru odpadów komunalnych w 2019 roku. Dla bioodpadów , gromadzonych w brązowych workach dopuszcza się ich zbieranie wyłącznie w workach zakupionych przez mieszkańców, to jest oznaczonych napisem „2019” – w terminie do końca marca 2020 r. , natomiast cały rok odbiór w workach z nadrukiem „2020”.Dla odpadów „Popiół” mają zastosowanie wyłącznie worki dostarczone przez wykonawcę usługi odbioru odpadów na rok 2020. Dla odpadów zmieszanych dopuszcza się zbieranie odpadów w workach dostarczonych mieszkańcom przez Wykonawcę świadczącego usługę odbioru odpadów komunalnych 2019 roku tj. oznaczonych „2019” wyłącznie w pierwszym kwartale 2020 roku. 4.17. Wykonawca zbiera i rejestruje wszystkie odpowiednio oznaczone i posiadające nalepki identyfikacyjne worki z odpadami. Na podstawie odczytu kodów kreskowych umieszczonych na workach przekazuje Zamawiającemu w formie elektronicznej dane dotyczące ilości i rodzaju odebranych worków z odpadami oraz ich wytwórcy każdorazowo w terminie do 5 dni roboczych po zbiórce. 4.18. Odbiór odpadów będzie się odbywał z następującą częstotliwością : 1) Odpady zmieszane zbierane w systemie workowym, odbierane będą na wyznaczonej trasie odbioru, w godzinach od 8:00 do 19:00, nie rzadziej niż co dwa tygodnie , w okresie od kwietnia do października, i nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu w pozostałej części roku, zgodnie z harmonogramem, ustalonym pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, łącznie nie mniej niż 25 zbiórek. 2) Odpady segregowane zbierane w systemie workowym to jest oznaczone : „Papier”, Szkło” , „Metale i tworzywa sztuczne” , „Bio”, „Popiół” odbierane będą na wyznaczonej trasie odbioru, w godzinach od 8:00 do 19:00, nie rzadziej niż co dwa tygodnie , w okresie od kwietnia do października, i nie rzadziej niż raz w miesiącu w pozostałej części roku, zgodnie z harmonogramem, ustalonym pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, łącznie nie mniej niż 20 zbiórek. 3) Zamawiający żąda aby odbiór odpadów segregowanych i zmieszanych w danej miejscowości odbywał się w różnych terminach, preferowany jest około siedmiodniowy odstęp czasowy, wyznaczenie określonych, różnych dni tygodnia na odbiór odpadów segregowanych i niesegregowanych, wyklucza się możliwość odbioru segregowanych i zmieszanych odpadów w systemie workowym w tym samym dniu. 4) Pozostałe odpady komunalne typu, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe (z zastrzeżeniem, iż odpady te pochodzą z drobnych remontów, na które nie jest wymagane uzyskanie stosownego zezwolenia), odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne (to jest m.in.: meble, dywany, materace, pierzyny, zabawki, zużyte: farby, lakiery, oleje, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, chemikalia, przeterminowane leki, igły i strzykawki powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji, ) oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny żarówki, świetlówki, baterie i akumulatory odbierane będą wyłącznie z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w miejscowości Iwierzyce obok Zakładu Wodno – Kanalizacyjnego, Iwierzyce 125 A na zgłoszenie Zamawiającego po zapełnieniu pojemników bądź boksów przeznaczonych na dane odpady, w godzinach od 7:30 do 15:30 pod nadzorem Zamawiającego. 5) Do PSZOK-u mieszkańcy dostarczają również: odpady z papieru, tektury i odpady opakowaniowe z papieru i tektury, odpady ze szkła w tym odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego, odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów a ich odbiór należy również do zadań Wykonawcy. Odbiór tych odpadów na zgłoszenie Zamawiającego po zapełnieniu pojemników bądź boksów przeznaczonych na dane odpady, w godzinach od 7:30 do 15:30 pod nadzorem Zamawiającego. 6) Szczegółowe terminy i sposób odbioru odpadów z PSZOK-u zostaną każdorazowo uzgodnione pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 4.19. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania miejsc po odbiorze odpadów komunalnych niezależnie od miejsca ich odbioru w należytej czystości w przypadku ich zanieczyszczenia. 4.20. Zamówienie obejmuje odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Iwierzyce wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych. Nie dopuszcza się zbierania odpadów z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Iwierzyce wraz z odpadami zebranymi z nieruchomości niezamieszkałych bądź odpadami z innych gmin oraz mieszania opadów segregowanych wraz z niesegregowanymi. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przed rozpoczęciem odbioru odpadów umożliwi kontrolę pojazdów wykorzystywanych do tego celu poprzez przyjazd w wyznaczone miejsce i okazanie pracownikowi Zamawiającego zawartości skrzyni ładunkowych. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przed rozpoczęciem i po zakończeniu odbioru odpadów umożliwi kontrolę pojazdów wykorzystywanych do tego celu poprzez przyjazd w wyznaczone miejsce i sprawdzenie wagi zebranych odpadów. 4.21 Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego wyposażenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w Iwierzycach, w pojemniki na odbiór opadów budowlanych to jest 4 pojemniki o pojemności 1100 l na okres realizacji umowy. 4.22. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia akcji edukacyjnej w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w formie pogadanki bądź prelekcji i konkursu z nagrodami , w pięciu placówkach oświatowych, dla uczniów na ternie Gminy Iwierzyce - jeżeli dotyczy. Po zrealizowaniu zadania Wykonawca przedstawi Zamawiającemu informację wskazującą tematykę miejsce i termin przeprowadzenia zajęć edukacyjnych , liczbę uczestników, dokumentację fotograficzną. Szczegółowy sposób i terminy przeprowadzenia akcji zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po podpisaniu umowy. 4.23. Zagospodarowanie odpadów: 1) W ramach zagospodarowania odpadów Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych do instalacji komunalnych . 2) W przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych, odbieranych od mieszkańców w systemie workowym oraz z PSZOK-u, w ramach zagospodarowania odpadów, Wykonawca zobowiązany jest do ich przekazywania do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 3) Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania odebranych odpadów zgodnie z wszelkimi przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 4) Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni w stosunku do faktycznie odebranej ilości odpadów, osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku. 4.24.Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia powierzonych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 4.25. Trasy odbioru odpadów. 1) Trasy zbiórki odpadów przebiegają wzdłuż dróg: krajowej, powiatowych i gminnych a także wewnętrznych. Wykonawca winien posiadać pojazdy umożliwiające poruszanie się po drogach o ograniczeniu tonażowym do 5 ton. Trasy odbioru odpadów z 9 sołectw zostały przedstawione na mapie poglądowej stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ, to około 108 km. 2) W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamkniecie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości, oraz innych terminów ich odbioru. Wykonawca jest zobowiązany wykonać usługę w innym dniu, powiadamiając mieszkańców o nowym terminie odbioru odpadów. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 3) W przypadku uzasadnionej konieczności objęcia zbiórką odpadów nieruchomości znajdujących się poza aktualnie ustalonymi trasami długość trasy może ulec zwiększeniu. 4.26. Wykonawca będzie prowadził i przedkładał Zamawiającemu w wyznaczonym terminie dokumentację z realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: a) miesięczne informacje o ilości, rodzaju i kodzie odebranych odpadów, jako załącznik do faktury, z wyszczególnieniem odpadów odebranych na trasie - w workach i w PSZOK-u, b) pisemne raporty wagowe określające co najmniej ilość i rodzaju odebranych odpadów (zgodnie z klasyfikacja odpadów ), wraz z czytelną informacją, że odpady te pochodzą z Gminy Iwierzyce , jako załącznik do faktury, z wyszczególnieniem odpadów odebranych na trasie i w PSZOK-u, c) sprawozdania zgodnie z art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, d) informacje o zebranych i zagospodarowanych odpadach pochodzących z PSZOK-u w Iwierzycach takim samym zakresie i terminie jak dla odpadów odbieranych bezpośrednio od mieszkańców, – zgodnie z art. 9n - w celu opracowania rocznego sprawozdania gminnego i analizy stanu gospodarki odpadami, e) raporty w formie elektronicznej z odbioru odpadów gromadzonych w workach zgodnie z odczytem kodów kreskowych do 5 dni roboczych, po każdej zbiórce, f) informacje o ilości rodzaju i wielkości worków na odpady, przekazanych w danym miesiącu do punktów odbioru, do 10 dnia każdego miesiąca za ubiegły miesiąc, g) informacje o ilości i wielkości worków na odpady sprzedanych w danym kwartale mieszkańcom w punktach dystrybucji , przekazywane do 15 dnia następnego miesiąca za ubiegły kwartał, h) monitorowania i weryfikacji spełniania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, przekazywanej niezwłocznie po ujawnieniu nieprawidłowości, i) innych dokumentów, jeśli będą niezbędne do prowadzenia zgodnej z obwiązującymi przepisami w tym zakresie, ewidencji odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Iwierzyce w tym z PSZOK-u , 4.27. Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania w okresie zamówienia wynosi 1 120 Mg w tym: odpady segregowane 340 Mg, odpady zmieszane 580 Mg, pozostałe odpady 200 Mg. Podana ilość odpadów jest szacunkowa i należy ją traktować orientacyjnie, ponieważ może ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego . Wykonawcy nie przysługuje prawo odszkodowania w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia wskazanych ilości odpadów komunalnych. W Gminie Iwierzyce. zebrano następujące ilości odpadów komunalnych w okresie : W okresie od o 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. : papier i tektura – 11,24 Mg tworzywa sztuczne – 125,32 Mg metal – 9,27 Mg szkło – 123,50 Mg odpady ulegające biodegradacji – 20,48 Mg zużyte opony – 47,55 Mg zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 10,22 Mg, odpady wielkogabarytowe – 50,80 Mg, baterie i akumulatory – 0,03 Mg farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze … – 0,36 Mg zmieszane odpady budowlane – 34,67 Mg, zmieszane odpady komunalne – 655,26 Mg. od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. : papier – 13,06 Mg, metale i tworzywa sztuczne – 153,28 Mg szkło – 121,10 Mg odpady ulegające biodegradacji – 18,95 Mg baterie –0,05 Mg zmieszane odpady komunalne – 545,06 Mg leki - 0,012 Mg zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny -1,60 Mg odpady wielkogabarytowe – 34,25 Mg, zużyte opony – 15,78 Mg zmieszane odpady budowlane – 3,36 Mg, tworzywa sztuczne 10,46 Mg, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze … – 0,61 Mg od 01.01.2019 r. do 31.08.2019 r. : papier – 8,40 Mg, metale i tworzywa sztuczne – 135,29 Mg szkło – 121,770 Mg odpady ulegające biodegradacji – 11,15 Mg zmieszane odpady komunalne – 380,30 Mg leki - 0,135 Mg zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny -8,48 Mg odpady wielkogabarytowe – 70,78 Mg, zużyte opony – 21,190 Mg zmieszane odpady budowlane – 19,86 Mg, tworzywa sztuczne 20,60 Mg, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze … – 3,443 Mg Do końca sierpnia mieszkańcy Gminy Iwierzyce przekazali do odbioru i zagospodarowania 801,398 Mg odpadów, z czego 154, 228 Mg odebrano z PSZOK-u, 4.28. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli ilości i rodzaju odpadów powstających na terenie Gminy Iwierzyce poprzez każdorazowe sprawdzanie ich wagi w miejscu przez siebie wskazanym. 4.29 W roku 2017 każde gospodarstwo domowe otrzymało pakiet worków na odpady zmieszane oraz bez ograniczeń worki na odpady segregowane. W zależności od liczby mieszkańców i zadeklarowanego sposobu zbierania odpadów gospodarstwa, które segregują odpady, zamieszkałe przez: 1 do 2 osób otrzymały 24 czarne worki 60 l, od 3 do 5 osób otrzymały 24 worki czarne 120 l, 6 i więcej osób otrzymały 36 worków czarnych 120l. Gospodarstwa, które nie segregują odpadów, zamieszkałe przez: 1 do 2 osób otrzymały 36 worków czarnych 60l, od 3 do 5 osób otrzymały 36 worków czarnych120l, 6 i więcej osób otrzymały 60 worków czarnych 120l. W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Dostarczono do punktów odbioru i sprzedaży worek na tworzywa sztuczne – 62 742 szt. worek na szkło - 31 225 szt. worek na metal - 7 840 szt. worek na papier - 9 970 szt. worek na odpady ulegające biodegradacji - 19 685 szt. Poza dostarczonymi każdemu gospodarstwu domowemu pakiet worków na odpady zmieszane sprzedano: 1929 worków na odpady zmieszane o pojemności 120 l i 196 worków na odpady zmieszane 60 l. W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Dostarczono do punktów odbioru i sprzedaży worek na tworzywa sztuczne i metal – 91 227 szt. worek na szkło - 49 511 szt. worek na papier - 19 019 szt. Od 2018 r. worek na odpady ulegające biodegradacji jest dostępny tylko za odpłatnością - sprzedano 1836 szt. Poza dostarczonymi każdemu gospodarstwu domowemu pakiet worków na odpady zmieszane jak poprzednio. W tym okresie sprzedano: 3773 szt. worków na odpady zmieszane o pojemności 120 l i 458 worków na odpady zmieszane 60 l. W okresie od 01.01.2019 r. do 31.07.2019 r. Dostarczono do punktów odbioru i sprzedaży worek na tworzywa sztuczne i metal – 44 766 szt. worek na szkło - 28 200 szt. worek na papier - 11 130 szt. Odpłatny worek na odpady ulegające biodegradacji - do końca czerwca sprzedano 509 szt. Poza dostarczonymi każdemu gospodarstwu domowemu pakiet worków na odpady zmieszane jak poprzednio. W 2019 r. w okresie do końca czerwca sprzedano: 961 szt. worków na odpady zmieszane o pojemności 120 l i 146 worków na odpady zmieszane o pojemności 60 l. 5. Wspólny słownik zamówień (CPV): 90511000-2 Usługi wywozu odpadów 90512000-9 Usługi transportu odpadów 6 Do obowiązków Wykonawcy należy również: 1) Prowadzenie ewidencji odpadów zgodnie z ustawą o odpadach i ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przepisami szczegółowymi. 2) Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu informacji o niewłaściwym gromadzeniu odpadów przez mieszkańców w szczególności nieprawidłowej segregacji bądź jej braku. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych wykonawca przyjmuje je jako odpady niesegregowane (zmieszane) i powiadamia o tym wójta i właściciela nieruchomości. Wykonawca sporządza na tą okoliczność dokumentację ( oświadczenie bądź notatka pracownika czytelnie przez niego podpisane oraz dokumentację fotograficzną) umożliwiającą Zamawiającemu podjęcie stosownych działań. Wykaz numerów identyfikacyjnych nieruchomości (kodów kreskowych) wraz informacją dokumentującą nieprawidłową segregację odpadów Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po ujawnieniu nieprawidłowości. 3) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz telefonów do kontaktów roboczych z uwzględnieniem łączności bezprzewodowej niezbędnej do prawidłowej realizacji usługi. 4) Wykonawca zobowiązany jest do spełniania przez cały okres wykonywania usługi wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących odbierania i zagospodarowania odpadów, w tym prawa miejscowego, wymagań BHP i p.poż. 7.Klauzule społeczne . 1) Zamawiający przy realizacji przedmiotu zamówienia, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymagał będzie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zmówienia , jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu prac w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). 2) Na podstawie art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust.8a ustawy Pzp zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pracowników wykonujących czynności bezpośrednio związane z odbiorem, załadunkiem i transportem odpadów komunalnych, (pracowników fizycznych w tym kierowców). Wykonawca przy realizacji zamówienia zatrudni w/w osoby na cały okres realizacji zamówienia. Zatrudnienie winno nastąpić na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Powyższy wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz Wykonawcy. 3) W przypadku ustania zatrudnienia, np. z rozwiązania stosunku pracy przez osoby, pracodawcę lub z innych przyczyn, w trakcie okresu realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się w ich miejsce zatrudnić na pozostały okres realizacji zamówienia, licząc od dnia ustania zatrudnienia, inne osoby na warunkach , o których mowa w pkt 2). 4) W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób na umowę o pracę lub nie przedstawienia zamawiającemu na jego żądanie umów o pracę dokumentujących świadczenie pracy, Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy. Kara będzie naliczana za każdy miesiąc, w którym Wykonawca nie wypełnił zobowiązania. 5) Wykonawca w terminie 5 dni licząc od daty rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy i na każde żądanie zamawiającego przedstawi umowy o pracę osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 2). Wykonawca powinien uzyskać od zatrudnionych pracowników, zgodę dla zamawiającego na dostęp do danych osobowych tych pracowników, w celu prawidłowej realizacji umowy. 8. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 11. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 12. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 12.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 13. Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie Zamawiającego dokumenty o których mowa w pkt 6.5 SIWZ w odniesieniu do podwykonawców. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda, wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Formularzu ofertowym ) tej części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na zasoby których Wykonawca się powołuje.

II.5) Główny kod CPV: 90511000-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90512000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

   

2020-01-01

2020-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli wykonawca posiada aktualny : 1) wpis do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Iwierzyce w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, 2) wpis do Rejestru Bazy Danych o Odpadach w zakresie objętym przedmiotem zamówienia prowadzonego przez Marszałka Województwa. 3) Zezwolenie na zbieranie odpadów w zakresie umożliwiającym w pełni realizację zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000 zł (słownie sto tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż na czas realizacji zamówienia będzie dysponował potencjałem technicznym spełniającym wymogi określone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122),w postaci: - co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych - co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych - co najmniej jednego pojazdu do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, - bazy magazynowo – transportowej usytuowanej w Gminie Iwierzyce lub odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy, b) wykaz usług, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usługę bądź usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w łącznej ilości co najmniej 700 Mg w ciągu jednego roku , załączając jednocześnie dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie ( w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców oceniane będzie ich łączne doświadczenie).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; a) Zamawiający sam zweryfikuje czy Wykonawca jest wpisany do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Iwierzyce w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży aktualny wpis do Rejestru Bazy Danych o Odpadach w zakresie objętym przedmiotem zamówienia prowadzonego przez Marszałka Województwa. c) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży aktualne Zezwolenie na zbieranie odpadów w zakresie umożliwiającym w pełni realizację zamówienia 2) sytuację ekonomiczną lub finansową; Kwalifikacja na podstawie informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, w której wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość wymaganych środków finansowych lub zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, w wysokości co najmniej 100 000 zł. 3) zdolności techniczne lub zawodowe., a) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych, Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż na czas realizacji zamówienia będzie dysponował potencjałem technicznym w postaci: - co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych - co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych - co najmniej jednego pojazdu do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, - bazy magazynowo – transportowej usytuowanej w Gminie Iwierzyce lub odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy, spełniającej wymogi określone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122), - zał. nr 6 do SIWZ. b) posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usługę bądź usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w łącznej ilości co najmniej 700 Mg w ciągu jednego roku , załączając jednocześnie dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie ( w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców oceniane będzie ich łączne doświadczenie) - zał. 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.dowód wniesienia wadium, 2.pełnomocnictwo do działania w imieniu wykonawcy- jeśli dotyczy, 3.pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeśli dotyczy, 4.oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy 00/100 złotych) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.) 8.2.Oferent pod rygorem nieważności oferty wnosi wadium w w/w wysokości, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego (data i godzina potwierdzenia wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego). Wadium w formie niepieniężnej Wykonawca składa w oryginale luźno z ofertą (w celu późniejszego zwrotu), a kopię dołącza do oferty. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp, w ciągu 14 dni od daty pierwszego pisemnego żądania zgłoszonego przez Zamawiającego w terminie obowiązywania gwarancji. W przypadku wyboru pieniężnej formy, wadium należy wpłacać w kasie Urzędu Gminy (kasa czynna codziennie w godz. 730 – 1400 ) lub przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Sędziszowie Młp., Odział w Iwierzycach, na Nr 87 9172 1013 0260 0202 2000 0020, z dopiskiem; Wadium na zadanie: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iwierzyce w 2020 r." Wadium musi obejmować okres związania ofertą, który wynosi 30 dni, tj. obowiązuje do dnia 23.10.2019 r.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

0,60

dodatkowa zbiórka odpadów segregowanych na trasie

0,40

edukacja ekologiczna

0,40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą umawiających się stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności, o ile nie będzie to sprzeczne z ustawą Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art.144 ust. 1 w/w ustawy zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest wyłącznie w przypadkach zaistnienia jednej z następujących okoliczności : 1) zmiana zakresu usług, które Wykonawca powierzył podwykonawcom, a które określone są w niniejszej umowie i stanowiącej do niej załącznik ofercie Wykonawcy, 2) zmiana zakresu usług poprzez wprowadzenie nowych gospodarstw domowych, wynikająca z potrzeb Zamawiającego, wyłącznie w przypadku, jeżeli liczba nowo wprowadzonych gospodarstw domowych przekroczy 3 % ogólnej liczby gospodarstw objętych niniejszym zamówieniem, 3) zmiana umowy na skutek zmiany formy organizacyjno-prawnej, przekształcenia lub połączenia Wykonawcy, 4) zmiana danych teleadresowych lub numerów konta Zamawiającego lub Wykonawcy, 5) zmiany obowiązującej stawki VAT, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym strony przyjmują, że wiążąca dla stron będzie wysokość wynagrodzenia brutto wskazana w umowie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-24, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

                                                                                                    Ryszard Filipek

                                                                                                Wójt Gminy Iwierzyce

Załączniki:

SIWZ.doc

Zał._1__formularz_ofertowy.doc

Zał._2__formularz_cenowy.doc

Zał._3_ośw._dot._spełniania_war..docx

Zał._4__ośw.__dot.przesłanek__wykluczenia.docx

Zał._5_wykaz_wykonanych_usług.docx

Zał._6_wykaz_narzędzi_i_wyposażenia_....docx

Zał._7_ośw.__o_przynależności_do_grupy_kapitałowej.docx

Zał._8_Projekt_umowy.doc

Zał._9_Trasy__odbioru_odpadów.pdf

Zał._10_Klauzula_informacyja.pdf

 

««« powrót

Liczba odwiedzin: 174073

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo