-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Uchwały 

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy
25 kwietnia 2003

Uchwała Nr VI/26/2003
Rady Gminy w Iwierzycach
z dnia 25 kwietnia 2003r.

 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jed. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. Z póź. zm.) oraz art. 136. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 2003r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003r.).

Rada Gminy w Iwierzycach
Uchwala co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy za 2002r.

§ 2

Udzielić absolutorium Wójtowi Gminy w Iwierzycach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 179359

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo