-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Uchwały 

Nr VIII/32/03 w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ...
29 lipca 2003

Uchwała Nr VIII/32/03
Rady Gminy w Iwierzycach
z dnia 29 lipca 2003r.

w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz dopłaty do 1 m3 wody i 1 m3 ścieków.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15, Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz. U. Nr z 2001 r. Nr 142, poz. 1591/ art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz zasad ustalenia opłat za wodę i wprowadzenia ścieków art.24 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. nr 72 poz. 747)

Rada Gminy w Iwierzycach
uchwala co następuje
.

§1

Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:
Taryfa I – zbiorowe zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej zasilanej ze studni SW1, SW2 i SW8 obsługiwanej przez Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy Iwierzyce:

Grupa taryfowa I/1 gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy:
Cena netto za 1 m3 wody - 1,70 zł
Cena brutto za 1 m3 wody - 1,82 zł
Grupa taryfowa I/2 opłata abonamentowa:
Cena netto od 1 gospodarstwa - 1,70 zł
Cena brutto od 1 gospodarstwa - 1,82 zł

Taryfa II – zbiorowe odprowadzanie ścieków do kanalizacji ogólnospławnej:
Grupa taryfowa II/1 gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy:
1. Odprowadzający ścieki dokonuje zapłaty za zrzut ścieków, na podstawie umowy zawartej z odbiorcą ścieków.
Cena netto za 1 m3 ścieków - 1,60 zł
Cena brutto za 1 m3 ścieków - 1,71 zł

§ 2

1. Ustala się dopłatę do 1 m3 wody w grupie taryfowej I/1 i I/2 w wysokości 0,50 zł.
2. Ustala się dopłatę do 1 m3 ścieków w grupie taryfowej II/1 w wysokości 0,50 zł.
3. Dopłaty zostaną przekazane w formie dotacji Gospodarstwu Pomocniczemu przy Urzędzie Gminy Iwierzyce.

§ 3

Warunki i termin dostarczenia ścieków określa Kierownik Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy w Iwierzycach.

§ 4

Wykonanie uchwały zleca się Kierownikowi Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy w Iwierzycach.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie w terminie 7 dni od uchwalenia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w miejscach publicznych.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 178681

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo