-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Uchwały 

Nr VIII/36/03 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie uczniów ...
29 lipca 2003

Uchwała Nr VIII/36/03
Rady Gminy w Iwierzycach
z dnia 29 lipca 2003r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych lub punktach wydawania posiłków w szkołach

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r.Nr142 poz.1591/ , art.4 ust. 1, art.34 ust.5, art.41, art.46 ust.3 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej /tekst jednolity Dz. U. z 1998r.Nr 64 poz. 414 z późniejszymi zmianami / oraz § 2 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielenia pomocy w dożywianiu uczniów w 2003r./Dz .U. Nr 13 poz. 133 z 2003/

Rady Gminy w Iwierzycach
uchwala co następuje:

§ 1

Dożywianiem są objęci uczniowie zamieszkali na terenie gminy Iwierzyce

§ 2

  1. Przyznanie pomocy w dożywianiu uczniom, których rodziny nie znajdują się w trudnej sytuacji finansowej powinno odbywać się na zasadach zwrotnych.
  2. Ustala się zasady zwrotu poniesionych wydatków na przyznany dla ucznia posiłek dla rodzin, których dochód na osobę w rodzinie przekracza 200% dochodu, o którym mowa w art.4 ust.1 ustawy z dnia 29 listopada 1990r./ z późn. zmianami / o pomocy społecznej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

  1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika socjalnego, rodzic / opiekun dziecka / może zostać częściowo lub całkowicie zwolniony z ponoszenia opłat wynikających z tabeli zwłaszcza, jeżeli żądanie zwrotu świadczenia opłat stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki udzielanej pomocy, zwłaszcza ze względu na:
  1. wielodzietność (4 i więcej dzieci )
  2. samotne wychowywanie nieletnich dzieci
  3. konieczność ponoszenia dużych wydatków w stosunku do dochodów rodziny na koszty leczenia , rehabilitacji
  4. uczęszczanie dzieci do szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych oraz specjalnych ośrodków opiekuńczo- wychowawczych .

2. Decyzje w sprawie zwolnienia całkowitego lub częściowego zwrotu kosztów podejmuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwierzycach .

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwierzycach zaś nadzór nad jej realizacją Komisji Rewizyjnej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/36/03
z dnia 29.07.2003r.

 

ZASADY ZWROTU WYDATKÓW PONIESIONYCH NA PRZYZNANY POSIŁEK W RAMACH DOŻYWIANIA DZIECI
I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH

 

Dochód na osobę w rodzinie określony w art. 4 ust.1 ustawy o pomocy społecznej w %

Wysokość zwrotu liczona w % od kosztu przyznanego dożywiania

Do 200

0

201 i więcej

100

««« powrót
Liczba odwiedzin: 179353

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo