-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Uchwały 

Nr VIII/37/03 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iwierzyce
29 lipca 2003

UCHWAŁA Nr VIII/37/03
Rady Gminy w Iwierzycach
z dnia 29 lipca 2003r.

 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iwierzyce

 Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 1, art.22 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 – Rada Gminy w Iwierzycach

 

uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Statut Gminy Iwierzyce w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XXI/133/2000 Rady Gminy w Iwierzycach z dnia 31 sierpnia 2000r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iwierzyce oraz Uchwała Nr XXXII/188/01 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Iwierzyce.

§ 3

  1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
  2. Uchwała podlega ponadto ogłoszeniu na obszarze Gminy poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Iwierzyce.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 178679

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo