-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Zmiany 

Treść archiwalna z dnia: 2020-01-09 09:13:45
Nowy system gospodarki odpadami

Szanowni mieszkańcy Gminy Iwierzyce.

Z dniem 1 stycznia 2020 roku na terenie gminy Iwierzyce wchodzą w życie zmiany związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach. Nakładają one na naszych mieszkańców szereg czynności umożliwiających sprawne i jak najszybsze wdrożenie tych rozwiązań.

Zmianie ulegają bowiem:

  1. Sposób segregacji.

W związku z wejściem w życie zmiany ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt Gminy Iwierzyce informuje, że obowiązkiem właściciela nieruchomości zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy jest zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

  1. Naliczanie należności za odpady komunalne.

Uchwałą nr XIV/77/2019 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 10 października 2019 roku zmieniona została metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W miejsce dotychczas obowiązującego systemu odpłatności od gospodarstwa wprowadza się metodę odpłatności od mieszkańców. Należność do zapłaty stanowi zatem iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która na 2020 rok wynosi 16,00 zł słownie szesnaście złotych.

  1. Deklaracja na odpady.

Uchwałą nr XIII/69/2019 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 17 września 2019 roku zmieniono wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W dostarczanych do domu deklaracjach wypełnione zostaną przez tut. Urząd dane dostępne na podstawie dotychczas złożonych deklaracji. Uzupełnić należy pozycje zawarte w poz .B, C.2.1 do C.2.4 (tylko w przypadku występowania współwłasności) D.1 orazE (należy w kolumnie A wpisać liczbę osób zamieszkałych nie zameldowanych zaś w kolumnie C zgodnie z instrukcją iloczyn kolumny A i B) i F (podpis właściciela i współwłaścicieli).

  1. Wypełnienie oświadczenia o osobach zamieszkałych.

W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy liczbą osób zamieszkałych a zameldowanych konieczne będzie wypełnienia oświadczenia o osobach niezamieszkałych. Wzór takiego oświadczenia będzie dostępny w Urzędzie Gminy Iwierzyce.

  1. Nr rachunku bankowego.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na organ wydzielenia odrębnego konta związanego z ewidencjonowaniem przychodów i rozchodów tego typu działalności. Jest to szczególnie ważne dla osób dokonujących płatności poza kasą tut. urzędu tj. w banku lub drogą elektroniczną. Nr nowego rachunku bankowego przedstawia się następująco:

12 9172 1013 0260 0202 2000 0400.

Reasumując w związku z wprowadzonymi zmianami właściciel nieruchomości  zobowiązany jest jak najszybciej złożyć nową rzetelnie wypełnioną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny. Będzie to konieczne  do ustalenia ilości pakietów czarnych worków dostarczanych mieszkańcom.

Deklaracje będą przyjmowane w budynku tut. Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu tj. od 730 do 1530 oraz w dodatkowo w dniach 6 i 13 grudnia 2019 roku (piątek) do godziny 1800 oraz w dniach 7 i 14 grudnia 2019 roku (sobota) w godzinach od 800 do 1300 również w budynku Urzędu Gminy Iwierzyce.   

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Iwierzyce, pok. Nr 10, 12
tel. 17 745 59 50 wew. 143 lub 148.

 

Deklaracja_2020.docx

Kalendarz_2020.pdf

Zasady_segregacji_2020.pdf

 

 

 

 

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
PSZOK to miejsce, w którym Mieszkańcy Gminy Iwierzyce w ramach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytworzone w gospodarstwie domowym selektywnie zbierane odpady komunalne.

PSZOK jest czynny dwa razy w tygodniu tj.:
wtorek - od 15.00 do 17.00
sobota - od 8.00 do 13.00
z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.

Regulamin_PSZOK_w_Gminie_iwierzyce.pdf

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Iwierzyce za rok 2018.

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 186578

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo