-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Zmiany 

Treść archiwalna z dnia: 2019-06-13 11:25:29
Ogłoszenia
Ogłoszenie o naborze - 2019-06-13

na wolne STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. Obsługi Rady Gminy i archiwum

Iwierzyce. dn. 13 czerwca  2019 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne

STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. Obsługi Rady Gminy i archiwum

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1260)

Wójt Gminy Iwierzyce

Ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy
w Iwierzycach Referent ds. Obsługi Rady Gminy i archiwum zakładowego.

Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie wyższe

2. znajomość przepisów prawnych z zakresu:

-  ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy Kodeks wyborczy

- ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum

- Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresów działania archiwów zakładowych

-  ustawy o ochronie danych osobowych,

3. ukończony kurs kancelaryjno – archiwalny I stopnia,

4. staż pracy w administracji publicznej co najmniej dwa lata,

5. obywatelstwo polskie,

6. korzystanie z pełni praw publicznych,

7. brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8. posiadanie nieposzlakowanej opinii,

9. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 1. samodzielność w wykonywaniu zadań na stanowisku pracy,
 2. dobra znajomość aplikacji biurowych (Microsoft Office, Open Office, przeglądarek internetowych i poczty elektronicznej) oraz urządzeń biurowych,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. odporność na stres,
 5. cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, samodzielność w podejmowaniu decyzji, wysoka kultura osobista,
 6. zdolność szybkiego przyswajania wiedzy i podejmowania decyzji;
 7. zaangażowanie, kreatywność i punktualność.

Zakres niektórych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Obsługa organizacyjno – techniczna posiedzeń Rady Gminy i komisji Rady a w szczególności:
  1) Przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia tych organów:
  2) zapewnienie prawidłowego przygotowania materiałów na sesje, posiedzenie komisji, zbieranie materiałów będących przedmiotem obrad i przedstawienie ich Wójtowi, przewodniczącemu Rady i właściwym komisjom:
  3) Przekazywanie – za pośrednictwem sekretariatu – korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych;
  4) Przekazywanie sołtysom materiałów informacyjnych poddawanych pod obrady Rady;
  5) Podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady i jej komisji;
  6) Protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań Rady i jej komisji;
  7) Przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji;
  8) Przygotowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy i jej komisje;
  9) Przesyłanie podjętych uchwał do Wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do publikacji;
  10) Prowadzenie rejestru:
        a) Uchwał Rady;
        b) Wniosków i opinii komisji Rady;
        c) Interpelacji radnych;
        d) Aktów prawa miejscowego.
  11) Przekazywanie komórkom organizacyjnym Urzędu i gminnym jednostkom organizacyjnym do realizacji uchwał Rady Gminy oraz przygotowywanie sprawozdań i ich realizacji.
 2. Wykonywanie w zleconym zakresie zadań wynikających z przepisów szczególnych związanych z wyborami do samorządu terytorialnego, wyborami do Sejmu i Senatu oraz wyborami Prezydenta RP i z przeprowadzaniem referendum.
 3. Udzielanie pomocy w zakresie wyborów sołtysów i organów samorządu wiejskiego oraz współdziałania sołectw z organami Gminy. Prowadzenie zbiorów uchwał i protokołów zebrań wiejskich.
 4. Prowadzenie archiwum zakładowego.
 5. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków.

Warunki pracy:

 1. pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 miesięcy;
 2. kolejna umowa o pracę będzie zawarta na czas nieokreślony, o ile pracownik spełni oczekiwania pracodawcy;
 3. usytuowanie stanowiska pracy:  drugie piętro, wejście po schodach.

 

Wymagane dokumenty i ich składanie:

 1. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;
 2. kwestionariusz osobowy wg załączonego wzoru;
 3. list motywacyjny;
 4. kserokopia dyplomu i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (oryginały dokumentów do wglądu);
 5. kserokopie świadectw pracy;
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
 9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wg załączonego wzoru; oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)
 11. ewentualne referencje dotychczasowych pracodawców.

 

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Iwierzycach, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
w m-cu maju 2019 roku wyniósł mniej niż 6 %.

Wymagane dokumenty można składać w terminie do dnia 24  czerwca  2019 r. roku do godz. 15.30 osobiście w Urzędzie Gminy w Iwierzycach lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w  Iwierzycach, 39-124 Iwierzyce 80 z dopiskiem „Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. obsługi Rady Gminy i archiwum zakładowego” wraz z podaniem danych tele-adresowych kandydata. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

7. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Iwierzycach  jest: Wójt Gminy Iwierzyce, 39-124 Iwierzyce 80.

2. Wojt Gminy przetwarza dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze sekretarza gminy.

3. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 2, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

4.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 2, a po tym czasie — przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia,
a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa;

6.W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy w Iwierzycach przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych;

7.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe;

8.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

8. Postanowienia końcowe:

 1. złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron;
 2. oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą  rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy;
 3. kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy  kwalifikacyjnej;
 4. lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP gminy Iwierzyce  a także na tablicy ogłoszeń w urzędzie;
 5. kandydat wybrany w naborze do  zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć  najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe z Krajowego Rejestru Karnego;
 6. dodatkowych informacji o naborze udziela pracownik działu kadr.

 

                                                                                                   Wójt Gminy

                                                                                                 Ryszard Filipek

Załączniki:

Oświadczenie_kandydata.docx

Kwestionariusz_osobowy.doc

 

 

 

 

 

 

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 178616

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo