-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Zamówienia poniżej 30 000 euro 

data publikacji: 19-09-2019 | 14:04
data ostatniej modyfikacji: 19-09-2019 | 14:04
wytworzył: Magdalena Gil
ZAPYTANIE CENOWE-„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Iwierzyce. ”
19 września 2019

ROŚ.271.3.2019.MG                                                                                                                                                                          Iwierzyce,19.09.2019 r.

 

ZAPYTANIE  CENOWE

 

1. Zamawiający:

Gmina Iwierzyce, 

Iwierzyce 80

39-124 Iwierzyce

zaprasza do złożenia oferty  w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych,  zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy  z dnia 29 stycznia  2004 r. Pzp (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. )

 

2. Przedmiot zamówienia.

Nazwa nadana zamówieniu  przez zamawiającego :

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu  Gminy Iwierzyce. ”

 

Zadanie jest finansowane ze środków:

 1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 2. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 3. Środków własnych budżetu Gminy Iwierzyce.

 

Przedmiot  zamówienia: usługa.

Zakres zamówienia obejmuje prace związane   z  usuwaniem  i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Iwierzyce to jest:

1) usługa odbioru, załadunku, transportu i  przekazania do unieszkodliwienia płyt azbestowych  falistych  i płaskich z nieruchomości gruntowych z terenu Gmin Iwierzyce, szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest została określona przez zamawiającego  na około 61,142Mg .

2) wszelkie roboty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (np. zabezpieczenie    placu budowy, ustawienia obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, zabezpieczenie istniejących obiektów przed uszkodzeniami i inne, które Wykonawca wykonuje we własnym zakresie).

 

Do obowiązków Wykonawcy należy również:

 1. uzgodnienie  terminu wykonania prac na danej nieruchomości z jej właścicielem,
 2. zapewnienie nadzoru osoby odpowiedzialnej za organizację wykonywanych robót i zabezpieczenie miejsca prac,
 3. ważenie na terenie Gminy Iwierzyce odebranych materiałów zawierających azbest z każdej nieruchomości w obecności właściciela nieruchomości oraz pracownika Zamawiającego, przy użyciu własnych  urządzeń posiadających stosowną legalizację,
 4. uporządkowanie terenu po zakończeniu robót ,
 5. dokonanie  ewentualnej wypłaty odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub prac związanych z nimi,
 6. prowadzenie ewidencji odebranych odpadów oraz przygotowanie dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia zadania,

Zakres zamówienia może ulec zmianie gdyż ilość odpadów azbestowych określono na podstawie zgłoszeń indywidualnych od właścicieli  nieruchomości z terenu Gminy Iwierzyce oraz dostępnych środków.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zakresu rzeczowego zamówienia  o którym mowa wyżej, ponieważ  przedmiot zamówienia został określony w sposób szacunkowy, a właścicielom nieruchomości przysługuje prawo do odstąpienia od realizacji wniosku.

Rzeczywista liczba osób objętych dofinansowaniem będzie  zależna od posiadanych środków na ten cel i   faktycznej ilości wyrobów zawierających azbest  przeznaczonych do unieszkodliwienia przez poszczególnych właścicieli nieruchomości.  

Wykazy nieruchomości, z których będą usuwane wyroby zawierające azbest będą  przekazywane Wykonawcy etapowo po podpisaniu umowy. Wykaz taki zawiera w szczególności adresy nieruchomości,  szacunkową ilości wyrobów zawierających azbest, które należy  odebrać  i unieszkodliwić oraz dane kontaktowe właściciela nieruchomości.

Wykonawca  realizuje zadanie  w kolejności wskazanej przez Zamawiającego – odbiera wyroby zawierające azbest z nieruchomości  zgodnie z  otrzymanymi wykazami nieruchomości.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie do górnej granicy środków zabezpieczonych na ten cel przez Zamawiającego.

Jeżeli cena za usługi uniemożliwi wykonanie zadania  w określonym zakresie Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości odstąpienia od podpisania umowy.

Jeżeli cena najtańszej oferty będzie  niższa od szacowanej przez Zamawiającego dopuszcza się zwiększenie ilości wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do odbioru załadunku, transportu i unieszkodliwienia proporcjonalnie do przyjętej ceny i posiadanych środków  finansowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnienie zapytania  ofertowego bez podania  przyczyny na każdym  etapie jego trwania.

Każdorazowe usuniecie odpadów azbestowych wymaga potwierdzenia:

Karta przekazania odpadu oraz  protokół odbioru winny być sporządzone w trzech egzemplarzach po jednym dla Wykonawcy, Zamawiającego oraz właściciela nieruchomości.

Koszt ważenia wyrobów zawierających azbest ponosi Wykonawca.

Wykonawca dokonuje ważenia odpadów  zawierających azbest na terenie Gminy Iwierzyce na urządzeniu posiadającym aktualną legalizację.

Do oferty  należy załączyć dowód legalizacji wagi, która będzie wykorzystywana w tym celu oraz dokument potwierdzający prawo dysponowania urządzeniem na czas realizacji zadania .

Rzeczywisty zakres zamówienia będzie określony na podstawie faktycznej ilości zebranego eternitu od właścicieli nieruchomości.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie potwierdzeń  faktycznej ilości odebranych odpadów zawierających azbest z zastrzeżeniem, że nie przekroczy kwoty, jaką dysponuje Zamawiający, oraz stawki jednostkowej za 1 Mg usuniętych odpadów podaną   w ofercie.

Zapłata nastąpi po  przedłożeniu kompletnej i  rzetelnie przygotowanej   dokumentacji   umożliwiającej rozliczenie z WFOŚiGWw Rzeszowie i podpisaniu protokołu odbioru końcowego wykonanych prac .

 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami:
1). Ustawą z dnia 14 grudnia  2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.)
2). Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.).
3). Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest    (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2119).
4). Ustawą z dnia 19sierpnia  2011 r. o przewozie  towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 382 ze zm.).
5). Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. 2005r. Nr 216, poz.1824).
6). Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.).
7). Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz.31).
8). Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  (t.j.Dz.U.2019 poz. 1186ze zm.).
9). Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.2003r. Nr 120, poz.1126).

                       Wymagania jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia:

 1.  posiadać uprawnienia do określonej działalności  lub czynności , jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 2.  posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie  oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 4. nie podlegać wykluczeniu  w postępowaniu o udzielenie zamówienia .

Wykaz wymaganych dokumentów:

Wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy złożyć:

a) oświadczenie o  posiadanych uprawnieniach – zał. Nr 2 do zapytania 

b)  aktualną umowę ze składowiskiem odpadów przystosowanym do  odbioru odpadów zawierających azbest na przyjęcie odpadów zawierających   azbest,

c) uzyskane przez Wykonawcę decyzje administracyjne zezwalające Wykonawcy na działalność, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia z uwzględnieniem transportu wyrobów zawierających azbest.

d) referencje potwierdzające terminowość i fachowość wykonania  podobnego zamówienia w ilości nie mniejszej niż 50 Mg wyrobów zawierających azbest,

e) dokument potwierdzający:

- legalizację urządzenia , które będzie służyło do ważenia wyrobów zawierających azbest

- prawo dysponowania tym urządzeniem na czas realizacji  niniejszej usługi.

 

Dokumenty doręczone w formie kserokopii należy poświadczyć za zgodność  z oryginałem.

 

Niedołączenie wymaganych dokumentów  lub dołączenie dokumentów niepotwierdzających spełnienie warunków spowoduje odrzucenie oferty.

 

Wykonawca zobowiązany jest  do wykonania prac terminowo, z należytą starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów i norm, w szczególności warunków i wymagań określonych w przepisach z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami, usuwania azbestu , bhp oraz prawa  budowlanego.

 

3.   Oznaczenie CPV.

90650000-8 - Usługi usuwania azbestu

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

 

4.Termin realizacji zamówienia: w okresie od podpisania umowy do 25.10.2019r.

 

5. Miejsce i  termin złożenia ofert :  Oferty należy złożyć w  formie pisemnej w sekretariacie (pokój nr 18) Urzędu Gminy w Iwierzycach, Iwierzyce 80 , 39-124 Iwierzyce, do dnia  27 września  2019 r. do  godz. 9 00.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty zostaną porównane niezwłocznie po ich złożeniu , a Wykonawcy poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Kryterium oceny ofert.

Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena brutto zamówienia.

Cenę wyrażoną w złotych polskich z wyodrębnieniem  wartości podatku VAT , należy podać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie  koszty i składniki związane z wykonaniem  zamówienia oraz  warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc  po przecinku.

 

6.Warunki płatności :Zamawiający dokona zapłaty faktury przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 30 dni licząc od daty jej  doręczenia.

Fakturę należy wystawić na adres: Gmina Iwierzyce 80, 39-124 Iwierzyce.

 

Podstawą do wystawienia faktury  dla Gminy Iwierzyce będzie przedłożenie zamawiającemu :

 • dokumentów potwierdzających usuniecie odpadów azbestowych- jak wyżej (od właścicieli nieruchomości),  na podstawie wykazów nieruchomości, z których te wyroby zostały usunięte,
 • karty przekazania odpadów na właściwe składowisko.Kartę bądź karty przekazania odpadów na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenia zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) należy dostarczyć zamawiającemu  w oryginale, co najmniej 1 egzemplarz.

 Dokument musi zawierać dokładne dane  gminy, z której były  odbierane wyroby zawierające azbest oraz wyszczególnienie ich ilości.  Przy przekazaniu odpadów na odpowiednie składowisko  należy stosować zasadę  bliskości (art. 20 pkt 2 ustawy o odpadach)  zgodnie z którą odpady, które  nie mogą  być przetworzone w miejscu ich  powstania przekazuje się  do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być przetworzone.

 • oświadczenia Wykonawcy zadania o zamiarze zgłoszenia przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu -  zgodnie z § 6 ust.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. ( Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649 ze.zm.) oraz § 1 ust. 1 pkt. 4 lit. b Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.
 • oświadczenia Wykonawcy zadania o   prawidłowości  wykonania prac oraz oczyszczeniu  terenu z pyłu azbestowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i, pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego  używania i usuwania  wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649 ze.zm.)
 • oraz podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego wykonanych prac z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest, stwierdzającego prawidłowe wykonanie usługi, zgodnie ze wzorem protokołu zamieszczonym na stronie  WFOŚiGW w Rzeszowie : ( za.ł nr 5) https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/nabory-wnioskow/857-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-na-rok-2019-na-zadania-zwiazane-z-usuwaniem-azbestu-i-wyrobow-zawierajacych-azbest

 

Dokumenty doręczone w formie kserokopii należy poświadczyć za zgodność z oryginałem.

 

7.  Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Magdalena Gil tel.17 7455950 wew.143.

8. Sposób przygotowania oferty :

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, zgodnie z załączonym wzorem.

Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby  uprawnione do  reprezentowania firmy na zewnątrz.

Wszelkie  poprawki lub zmiany w tekście oferty i załącznikach muszą być parafowane  lub podpisane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę, w sposób umożliwiający identyfikację podpisu.

Koperta zawierająca ofertę powinna być oznaczona napisem  :

Oferta na zadanie : „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu  Gminy Iwierzyce”, nie otwierać przed  27.09. 2019 r.  godz. 9: 00.

 

Łącznie z ofertą należy  złożyć

-  dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania określonej działalności  -  zgodnie  z wykazem wymaganych dokumentów.

 

9. Załączniki do zapytania cenowego:

 1. wzór oferty – zał. nr 1 ,
 2. wzór oświadczenia o posiadanych uprawnieniach  - zał. nr  2
 3. projekt  umowy  – zał. nr 3
 4. projekt  umowy   powierzenia danych osobowych – zał. nr 4
 5. klauzula informacyjna – zał. nr 5

 

 

 

Wójt Gminy Iwierzyce

     Ryszard Filipek

 

««« powrót

Liczba odwiedzin: 186127

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo