-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Zamówienia poniżej 30 000 euro 

data publikacji: 02-08-2019 | 11:19
data ostatniej modyfikacji: 02-08-2019 | 11:19
wytworzył: Paweł Stasiewicz
Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym-Dowóz uczniów z terenu Gminy Iwierzyce Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach
02 sierpnia 2019

Iwierzyce, 2019-08-01

OGŁOSZENIE o zapytaniu ofertowym


Nazwa zadania: Dowóz uczniów z terenu  Gminy Iwierzyce Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach.

o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30.000 EURO (zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)

 

I.  Nazwa  i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego       Gmina Iwierzyce

Adres zamawiającego         Iwierzyce 80

Kod Miejscowość                 39-124 Iwierzyce

Telefon:                               17 747 50 59

Faks:                                  17 22-21-444

adres strony internetowej        www.iwierzyce.pl, www.bip.Iwierzyce.pl

adres poczty elektronicznej      gmina@Iwierzyce.pl

Godziny urzędowania:             7:30 do 15:30

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) o wartości poniżej 30 000 euro.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

III. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwierzyce do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach, ul. Wyszyńskiego 14. Dowóz jedenastu uczniów zamieszkałych w miejscowościach:

 1. Bystrzyca            -  1 uczeń,
 2. Wiśniowa           -   3 uczniów,
 3. Będzienica         -   2 uczniów,
 4. Nockowa            -   1 uczeń,
 5. Iwierzyce            -   2 uczniów,
 6. Sielec                   -   1 uczeń,
 7. Olchowej            -   1 uczeń, 

   Do korzystania z transportu upoważnionych jest 11 uczniów.

Łączna długość trasy Bystrzyca – Ropczyce – Bystrzyca wynosi około 80  kilometrów. Kilometry liczone są od momentu zabrania pierwszego ucznia do momentu wysadzenia ostatniego.

   Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących kursów:

 1. Bystrzyce - Wiśniowa - Będzienica - Nockowa - Wiercany- Iwierzyce - Sielec - Olchowa – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ropczycach, ul. Wyszyńskiego 14 (ok 40 km,  przyjazd pomiędzy godz. 7:40 a 7:50 )
 2. Odjazd z Ropczyc (około godz. 15:00) – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - Olchowa - Sielec - Iwierzyce - Wiercany - Nockowa - Będzienica - Wiśniowa. - Bystrzyca (ok 40km)             

 

Liczba uczniów objętych dowozem może się zwiększyć lub zmniejszyć. Po każdej zmianie Zamawiający niezwłocznie przedłoży Wykonawcy na piśmie aktualny wykaz uczniów.

W przypadku zmiany liczby dowożonych uczniów Wykonawca zobowiązuje się do dowożenia uczniów, zgodnie ze zmienionym wykazem od następnego dnia po wprowadzeniu przez strony zmiany w zakresie wykazu uczniów i miejsca ich odbioru.  

IV. Termin wykonania zamówienia:

W okresie od 2 września 2019 r. do 26 czerwca 2019 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące :

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że posiada aktualną  licencję lub zezwolenie na wykonywanie transportu osób zgodnie z ustawą o transporcie drogowym lub międzynarodowego zarobkowego przewozu osób autokarem lub autobusem. Spełnienie warunku udziału na podstawie złożonego dokumentu licencji lub zezwolenia na transport osobowy.

b) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający nie określa. Spełnienie warunku udziału - na podstawie złożonego oświadczenia – zał. nr 2 do zapytania ofertowego.

c) zdolności technicznej lub zawodowej;

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: jednym pojazdem przystosowanym do przewozu co najmniej 13 osób (tj. 12 uczniów i 1 opiekun) dopuszczonym do ruchu i do przewozu osób. Spełnienie warunku udziału na podstawie złożonego oświadczenia – zał. nr 3 do zapytania ofertowego.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Każdy Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę.
 2. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z przedstawionym przez Zamawiającego załącznikiem nr 1.
 3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy - jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty należy dołączyć oryginał lub  poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez osoby do tego upoważnione.

Do oferty należy dołączyć:

 1. Wypełniony formularz ofertowy – zał. nr 1.
 2. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2.
 3. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego  wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zał. nr 3.
 4. Licencja lub zezwolenie na wykonywanie transportu osób zgodnie z ustawą o transporcie drogowym lub międzynarodowego zarobkowego przewozu osób autokarem lub autobusem.

Dokumenty, o których mowa w pkt.4 mogą być dostarczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający w celach porównawczych może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów. Kopie dokumentów muszą być czytelne i zgodne z oryginałem, tj. zawierać wszystkie treści wpisów, pieczątek, podpisy itd., które figurują na oryginale.

VII. Miejsce oraz termin składanie ofert:

 1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Iwierzyce, 39-124 Iwierzyce , w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie do dnia  14 sierpnia 2019 r. do godziny 10:00 z dopiskiem:  „Dowóz uczniów z terenu  Gminy Iwierzyce Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach w roku szkolnym 2019/2020” oraz adresem zwrotnym oferenta.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 sierpnia 2019 r. o godzinie 10:30.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. Cena brutto (waga 90%)

Kryterium – „cena” – poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za cenę w skali 1-90 obliczone według wzoru:

 

„Pc” :   Najniższa cena oferowana brutto

                              Cena oferty badanej brutto

 

     x 90

Pc – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Cena”

 1. Czas podstawienia zastępczego środka transportu ( waga 10% )

– najkrótszy możliwy czas podstawienia zastępczego środka transportu wymagany przez Zamawiającego wynosi 20 minut a najdłuższy 50 minut (jeżeli Wykonawca zaproponuje czas podstawienia krótszy niż 20 minut, do celów obliczenia punktów za to kryterium zostanie przyjęty 20 minutowy czas podstawienia)

Kryterium – „czas podstawienia zastępczego środka transportu” – poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za czas podstawienia w skali do 10 pkt obliczone według wzoru    

 

„Pcz” :   najkrótszy czas podstawienia zastępczego środka transportu

                                   badany czas podstawienia zastępczego środka transportu

 x 10

Pcz – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „czas podstawienia zastępczego środka transportu”

 1. Łączna ocena oferty:

             P = Pc + Pcz

P – sumaryczna ilość punktów

Pc – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Cena”

Pcz – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „czas podstawienia zastępczego środka transportu”

Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów w łącznej ocenie ofert. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

IX.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie  lub mailowo na adres wskazany w ofercie.

X.  DODATKOWE INFORMACJE

Osoba do kontaktu:

Paweł Stasiewicz

adres email: zeas@iwierzyce.pl

tel. 17/ 745 50 34, kom. 727 670 206

 X. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Iwierzyce, 39-124 IWIERZYCE 80, woj. podkarpackie, tel. (17) 745 59 50, fax. (17) 2221 444, internet: http:// www.bip.iwierzyce.pl,
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Iwierzyce, jest adw. Jakub Curzytek, kontakt: 692616480, e-mail kancelaria@adwokatcurzytek.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Dowóz uczniów z terenu  Gminy Iwierzyce Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 tj. ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

 

                                                                                          Ryszard Filipek – Wójt Gminy Iwierzyce

 

Załączniki:

Załącznik_nr_1.docx

Załącznik_nr_2.docx

Załącznik_nr_3.docx

Załącznik_nr_4.docx

 

 

««« powrót

Liczba odwiedzin: 186131

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo