-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Zamówienia poniżej 30 000 euro 

data publikacji: 12-02-2019 | 07:42
data ostatniej modyfikacji: 12-02-2019 | 07:42
wytworzył: Paweł Stasiewicz
OGŁOSZENIE o zamówieniu-dowóz posiłków przygotowywanych w Gimnazjum w Iwierzycach do dwóch szkół podstawowych z terenu gminy...
11 lutego 2019

OGŁOSZENIE

Zamawiający: Gmina Iwierzyce, Iwierzyce 80, 39-124 Iwierzyce -  Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Iwierzycach, Iwierzyce 186, 39-124 Iwierzyce

 

 1. Przedmiot zamówienia:
 2. dowóz posiłków przygotowywanych w Gimnazjum w Iwierzycach do dwóch szkół podstawowych z terenu gminy Iwierzyce:
 3. Szkoła Podstawowa w Iwierzycach,
 4. Szkoła Podstawowa w Nockowej.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

Dowóz posiłków odbywać się będzie w dni nauki szkolnej w okresie od 04.03.2019 roku do 21.06.2019 roku w godzinach od  1000 do 1200. Dokładne godziny odbioru i dostawy posiłków uzgadniane będą z dyrektorami szkół.

 

 1. Kryterium wyboru oferty: 100% cena brutto.

 

 1. Opis przygotowania ofert:

Oferty należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

W formularzu ofertowym należy podać łącznie cenę brutto za dzienny dowóz posiłków do wszystkich szkół wymienionych w pkt I.

 

 1. Inne istotne warunki zamówienia :

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci posiadający:

niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny i osobowy, tj. wykonawca musi dysponować odpowiednim pojazdem przystosowanym do przewożenia posiłków, spełniającym wymogi sanitarno-higieniczne; wykonawca musi dysponować osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia (będą rozwoziły posiłki), i które posiadają aktualne badania lekarskie sanitarno-epidemiologiczne, niezbędne przy wykonywaniu czynności polegających na kontakcie z żywnością.

 

W celu potwierdzenia wymaganych wyżej warunków wraz z ofertą należy dostarczyć:

 1. kserokopię aktualnego zaświadczenia lekarskiego z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia (będą rozwoziły posiłki),
 2. kserokopię dokumentu potwierdzającego dysponowanie odpowiednim pojazdem przystosowanym do przewożenia posiłków, spełniającym wymogi sanitarno- higieniczne – kserokopia decyzji właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca zatwierdzenia środka transportu w zakresie przewozu posiłków obiadowych.

 

 1. Termin składania ofert:

Do 25.02.2019 roku do godziny 1500.

 

 1. Miejsce składania ofert:

Zespół Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Iwierzycach, Iwierzyce 186, 39-124 Iwierzyce, pokój nr 111 lub 112.

W przypadku nadania oferty pocztą należy kierować ją na adres: Zespół Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Iwierzycach, Iwierzyce 186, 39-124 Iwierzyce z dopiskiem:   „Oferta dowozu posiłków do szkół na terenie Gminy Iwierzyce. Nie otwierać przed 25.07.2018 roku do godziny 1000”.

Oferty złożone osobiście w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Iwierzycach oraz doręczone do Zespołu za pośrednictwem poczty po terminie określonym w punkcie powyższym nie będą brane pod uwagę przy naborze i bez otwierania zostaną zwrócone nadawcy (liczy się data doręczenia przesyłki do siedziby Zespołu, a nie data nadania przesyłki pocztowej w placówce pocztowej).

 

 1. Forma składania ofert:

Składane oferty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta dowozu posiłków do szkół na terenie Gminy Iwierzyce. Nie otwierać przed 25.02.2019 roku do godziny 1500”.

Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

           

 1. Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi 25.02.2018 roku o godzinie 1510.

Otwarcie ofert nastąpi bez udziału Oferentów.

 

 1. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wszystkich oferentów pisemnie. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony również telefonicznie oraz mailowo.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.bip,iwierzyce.pl, http://www.zeas.iwierzyce.biuletyn.net.

 

 1.  Uwagi dodatkowe:

Oferenci będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. Przed upływem terminu składania ofert w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść ogłoszenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym momencie bez podania przyczyny.

W sytuacji gdy zostaną złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej najniższej cenie zamawiający wezwie tych oferentów do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

Oferty niekompletne lub zawierające błędy nie będą brane pod uwagę.

Informacje dodatkowe o zamówieniu można uzyskać w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym w Iwierzycach. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Pan Paweł Stasiewicz – Dyrektor Zespołu,  tel.: 17 745 50 34, kom. 727 670 206

 

Dyrektor  Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
w Iwierzycach
Paweł Stasiewicz

 

Załącznik_nr_1.docx

««« powrót

Liczba odwiedzin: 186127

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo