-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Zamówienia poniżej 30 000 euro 

data publikacji: 31-01-2018 | 14:05
data ostatniej modyfikacji: 31-01-2018 | 14:10
wytworzył: Paweł Stasiewicz
ZAPYTANIE OFERTOWE-Odwóz po zajęciach uczniów biorących udział w projekcie pn. „Kompetencje najmłodszych = klucz do przys
31 stycznia 2018

ZEAS 480.1.2018                                                                        Iwierzyce 23.01.2018r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Gmina Iwierzyce, Iwierzyce 80, 39-124 Iwierzyce -  Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkól w Iwierzycach, Iwierzyce 186, 39-124 Iwierzyce

 

Przedmiotem zapytania jest wykonanie usługi: Odwóz po zajęciach uczniów biorących udział  w projekcie pn. „Kompetencje najmłodszych = klucz do przyszłości. Program edukacyjny dla szkół Gminy Iwierzyce”.

 

Szczegółowy opis oraz przebiegu tras znajduje się w zał. nr 1 do oferty.

 

Przewóz dokonywany będzie codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem okresu ferii zimowych i świąt oraz dni wolnych od zajęć dydaktycznych. W projekcie przewidziano 95 dni realizacji usług transportowych. Usługa dowozowa będzie świadczona zgodnie z harmonogramem przewozu w godzinach i terminach ustalonych z dyrekcją Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwierzycach. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu dowozu w trakcie realizacji umowy po wcześniejszym poinformowaniu Przewoźnika, w tym z rezygnacji z wybranych kursów, co nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Przewoźnika jakichkolwiek roszczeń.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, np. licencja.
  2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub dysponują osobami wykwalifikowanymi do wykonania niniejszego zamówienia, poprzez :
  1.  dysponowanie zarejestrowanymi pojazdami, autobusami, busami o liczbie miejsc siedzących w liczbie niezbędnej dla realizacji usługi,
  2.  posiada aktualną, ważną polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (ważność polisy obejmować musi okres realizacji przedmiotu zamówienia).

 

Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do udzielenia zamówienia, przed podpisaniem umowy.

  •  Termin realizacji: od 12 lutego 2018r. do 22 czerwca 2018r.
  •  W ofercie należy podać cenę brutto zgodnie z zał. nr 2.

Przed złożeniem oferty zaleca się wizję w terenie, w celu sprawdzenia warunków realizacji przedmiotu zamówienia. Oferta cenowa powinna zawierać wszystkie koszty towarzyszące niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia wraz z zapewnieniem opieki podczas transportu.

Oferty proszę składać do Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkól w Iwierzycach, Iwierzyce 186, 39-124 Iwierzyce,  najpóźniej do dnia: 07 lutego 2018r. do godz. 15.30.

 

Załączniki:

Zapytanie_ofertowe charakterystyka.docx

««« powrót

Liczba odwiedzin: 186121

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo