-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Rejestr Instytucji Kultury 

data publikacji: 24-01-2014 | 11:18
data ostatniej modyfikacji: 11-07-2019 | 14:48

Rejestr instytucji kultury , dla których organizatorem jest Gmina Iwierzyce , prowadzony   jest   na  podstawie   art.   14 ust. 1  ustawy  z dnia 25 października  1991 r.  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej   (Dz.U. z   2012 r. , poz. 406),   zgodnie   z   rozporządzeniem  Ministra     Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia  26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

Informacja   o rejestrze   kultury    oraz    sposobie udostępniania danych w nim zawartych publikowane   i   udostępniane   są   na   podstawie    rozporządzenia    Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r., poz. 189):

 

 1. Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej.
 2. Niezależnie   od   prowadzenia   rejestru,   dla   każdej   instytucji   kultury zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.
 3. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.
 4. Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, jednym egzemplarzu , albo w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów  ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów  realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).
 5. Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.
 6. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
  1. otwarty dostęp do zawartości rejestru ,
  2. wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.      
 7. Udostępnianie danych  zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 6 pkt. 1,   jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
 8. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, każdemu kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
 9. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
 10. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
 11. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
 12. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
 13. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

 

Do pobrania:

Rejestr_Instytucji_Kultury.pdf

Księga_rejestrowa_GBP.pdf

Księga_rejestrowa_GOK.pdf

Wzor_wniosku_o_odpis_z_rejestru_instytucji_kultury.pdf

 

 

 

Liczba odwiedzin: 175411

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo