-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia 

data publikacji: 01-06-2010 | 14:19
data ostatniej modyfikacji: 01-06-2010 | 14:19
««« powrót
OBWIESZCZENIE 01 czerwca 2010

RGRD.7660/1/6/10                                          Iwierzyce, 28.05.2010 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

  

Działając na  podstawie art. 85 ust. 3 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,poz. 1227 ze zm.)      w związku art. art. 49  Kodeksu Postępowania Administracyjnego ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. nr 98 poz. 1071 ze zm.)  informuję, że Wójt Gminy Iwierzyce wydał decyzję RGRD.7660/1/10 z dnia 28.05.2010 r. stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko dla   przedsięwzięcia polegającego na: 

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi oraz pompowniami w miejscowości Olchowa- Lipie, gmina Iwierzyce”,

na działkach nr ewid.: 21, 79/1, 79/4, 79/7, 79/8, 80, 81, 82, 83/3, 83/4, 98, 134, 136, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152.

Decyzja została wydana na wniosek Gminy Iwierzyce, Iwierzyce 80.

 

Z treścią decyzji, dokumentacją sprawy, i uzgodnieniami  można się zapoznać  w tutejszym Urzędzie, pokój nr 12 w godzinach od 800 do 1500.

 

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Iwierzyce, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

Ponieważ liczba stron w powyższej sprawie przekracza 20, stosuje się art. 49 k.p.a.

- zgodnie z którym strony zawiadamiane są przez obwieszczenie w zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania, tzn. poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu i w miejscowości realizacji przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Iwierzyce www.bip.iwierzyce.pl

Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Wójt Gminy Iwierzyce

mgr inż. Jerzy Jakubiec

 

Liczba odwiedzin: 179359

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo