-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia 

data publikacji: 28-05-2010 | 10:24
data ostatniej modyfikacji: 28-05-2010 | 10:24
««« powrót
O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTACYJNEGO 28 maja 2010

 RGRD. 7660/3/3/10                                           Iwierzyce, 28.05.2010 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTACYJNEGO

 

 

            Działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz  art. 73 ust.1 i 74 ust. 3 ustawy     z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek „ KAROR-BIS ” Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim, ul. Unii Europejskiej 4, 86-050 Solec Kujawski, zostało wszczęte postępowanie  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia :

 

„Budowa elektrowni wiatrowej Iwierzyce 2,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną”.

na działkach nr ewid.273 oraz 1275 w miejscowości Iwierzyce

 

        Przedmiotem postępowania jest ustalenie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Do wydania  przez Wójta Gminy Iwierzyce decyzji w niniejszej sprawie niezbędne jest  uzyskanie opinii i uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, wobec powyższego rozstrzygnięcie nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych  uzgodnień i opinii.

 

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających art. 10 K.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzenia się co do zebranych dowodów  i zgłoszonych żądań.

Z wnioskiem inwestora strony mogą zapoznać się  w Urzędzie Gminy Iwierzyce pok. Nr 12 w godz. od 8:00 do 15:00 oraz zgłaszać ewentualne wnioski i uwagi.

 

        Ponieważ liczba stron w powyższej sprawie przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy  stosuje się art. 49 K.p.a. - zgodnie z którym strony zawiadamiane są w zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania, tzn. poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu i w miejscowości planowanej realizacji przedsięwzięcia, oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Iwierzyce www.bip.iwierzyce.pl

Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Iwierzyce

mgr inż. Jerzy Jakubiec

 

Liczba odwiedzin: 178733

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo