-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia 

data publikacji: 27-04-2010 | 11:55
data ostatniej modyfikacji: 27-04-2010 | 11:55
««« powrót
OBWIESZCZENIE 27 kwietnia 2010

RGRD.7660/1/5/10                                                Iwierzyce 27.04.2010 r.

 

 

 

       O B W I E S Z C Z E N I E

o zakończeniu  postępowania dowodowego

 

 

 

            Działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego  (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz  art. 74 ust. 3 ustawy   z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

 

zawiadamiam, że postępowanie  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi oraz pompowniami

w miejscowości Olchowa- Lipie, gmina Iwierzyce”,

na działkach nr ewid.: 21, 79/1, 79/4, 79/7, 79/8, 80, 81, 82, 83/3, 83/4, 98, 134, 136, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 wszczęte  na wniosek Gminy Iwierzyce, Iwierzyce 80,

39-124 Iwierzyce, zostało zakończone .

        Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających art.10 K.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszonych żądań.

 

Z dokumentacją w  powyższej sprawie strony mogą zapoznać się  w Urzędzie Gminy Iwierzyce pok. Nr 12 w godz. od 8:00 do 15:00 oraz zgłaszać ewentualne wnioski i uwagi  w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

        Ponieważ liczba stron w powyższej sprawie przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy  stosuje się art. 49 K.p.a. - zgodnie z którym strony zawiadamiane są przez obwieszczenie  w zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania, tzn. poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu i w miejscowości realizacji przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Iwierzyce www.bip.iwierzyce.pl

Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

  

Wójt Gminy Iwierzyce

mgr inż. Jerzy Jakubiec

 

Liczba odwiedzin: 178691

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo