-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia 

data publikacji: 27-04-2010 | 11:52
data ostatniej modyfikacji: 27-04-2010 | 12:15
««« powrót
OBWIESZCZENIE 27 kwietnia 2010

RGRD. 7660/1/4/10                                          Iwierzyce, 27.04.2010 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

 Na podstawie art. 74 ust. ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,poz. 1227 ze zm.) działając zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuję, że  w toku  prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi oraz pompowniami w miejscowości Olchowa- Lipie, gmina Iwierzyce”,

 na działkach nr ewid.: 21, 79/1, 79/4, 79/7, 79/8, 80, 81, 82, 83/3, 83/4, 98, 134, 136, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152

 

·          Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał postanowienie  z dnia 30.03.2010 r. znak RDOŚ- 18-WOOŚ- 7048-16-9/2/10/gz, w którym wyraził opinię  o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w   przedsięwzięcia

·          Wójt Gminy Iwierzyce w dniu 27.04.2010 r. wydał postanowienie znak RGRD.7660/1/3/10 stwierdzające brak potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w  przedsięwzięcia

 

Na przedmiotowe postanowienia nie przysługuje zażalenie.

 

Z treścią dokumentów strony mogą  zapoznać się  w siedzibie Urzędu Gminy Iwierzyce, Iwierzyce 80, pokój Nr 12 w godz. od 8 00  do 15 00.

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Iwierzyce, bip.iwierzyce.pl oraz na  tablicach ogłoszeń tutejszego Urzędu i w miejscowości realizacji przedsięwzięcia. Zgodnie  z art. 49 K.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

  

 

Wójt Gminy Iwierzyce

mgr inż. Jerzy Jakubiec

Liczba odwiedzin: 178691

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo