-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia 

data publikacji: 23-04-2010 | 08:48
data ostatniej modyfikacji: 21-05-2010 | 15:12
««« powrót
OBWIESZCZENIE 23 kwietnia 2010

RGRD.7660/2/1/10                                           Iwierzyce 23.04.2010 r.

 

 

 

  O B W I E S Z C Z E N I E

o wniosku i wszczęciu postępowania

 

  

            Działając na podstawie art. 61§ 1 i § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz  art. 73 ust.1 i 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Iwierzyce, Iwierzyce 80, 39-124 Iwierzyce, zostało wszczęte postępowanie  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:

 

„Przebudowa oraz rozbudowa  układu komunikacyjnego dróg gminnych:

Iwierzyce- Zarzecze, Nockowa- Wiśniowa i Nockowa - Będzienica”.

 

        Przedmiotem postępowania jest ustalenie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Do wydania  przez Wójta Gminy Iwierzyce decyzji  w niniejszej sprawie niezbędne jest  uzyskanie opinii i uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, wobec powyższego rozstrzygnięcie nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii.

Teren realizacji i oddziaływania przedsięwzięcia stanowią działki  w miejscowościach:

     Będzienica-  nr ewid.: 2, 222/2, 225, 226, 227, 3, 4, 5, 6, 7, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 9, 384, 10/1, 10/2, 13, 26/1, 27, 28, 29, 30, 31, 32/1, 32/2, 33, 221,

     Nockowa-  nr ewid.: 84, 83, 61/16, 61/8, 1517/2, 1517/3, 1517/5, 1518, 1519/1, 1519/2, 1519/3, 1519/4, 1522/1, 1522/2, 1522/3, 1643/2, 1641, 1642, 1640, 1637, 1638, 1639, 1635, 1636, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1627, 1628, 1595, 1594, 1592, 1593, 1581, 1591, 1629, 1915, 1912, 1980, 1981, 1974, 1967, 1963, 61/25, 2023, 1914, 61/23, 85, 87, 88, 1962, 1526, 1528, 1530,1531, 1523/2, 1523/3, 1523/4, 1525/1, 1525/2, 1561, 1565, 1566, 1567, 1569/1, 1569/2, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575/1, 1575/2, 1576, 1577, 1578, 1579/1, 1579/2, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1590, 1338, 1588, 1589, 1965, 1964, 1968, 1560,

     Iwierzyce-  nr ewid.: 135, 1005/1, 1005/2, 1005/3, 1007/1, 1007/2, 1007/3, 1007/4, 1008, 1010/2, 1010/6, 1010/7,1010/3,  1010/5, 1031, 1032/4, 1033/5, 1034, 1035, 1036, 1037/1, 1037/2, 1040, 1051, 1062/3, 1062/6, 1066/2, 1066/3, 1066/4, 1067, 1069/4, 1069/5, 1070/7, 1070/8, 1070/9, 1312, 1310, 1306, 1245,  1215, 1246, 1213, 238, 1018/2, 1019, 1022, 1020, 1021/1, 1021/2, 1023/2, 1023/3, 1024/1, 1024/2, 1026, 1027, 1028, 1029, 1071/1, 1071/2, 1072, 1074, 1078/1, 1078/2, 1080, 1099, 1102/1, 1102/2, 1107, 1109/1, 1109/3, 1109/4, 1111/2, 1111/3, 1111/4, 1111/5, 1111/6, 1111/7, 1137, 1139, 1030, 239, 1244/1, 1244/2, 1245, 1359, 1360, 1314, 1018/1, 1315, 1257, 1025, 1023/1,

     Olimpów-  nr ewid.:594, 597, 599, 601, 605, 607, 609, 611/1, 611/2, 612, 617,

        Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających art.10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszonych żądań.

Z wnioskiem inwestora strony mogą zapoznać się  w Urzędzie Gminy Iwierzyce pok. Nr 12 w godz. od 8:00 do 15:00 oraz zgłaszać ewentualne wnioski i uwagi.

        Ponieważ liczba stron w powyższej sprawie przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy  stosuje się art. 49 K.p.a. - zgodnie z którym strony zawiadamiane są przez obwieszczenie w zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania, tzn. poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu i w miejscowości realizacji przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Iwierzyce www.bip.iwierzyce.pl

Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

  

Wójt Gminy Iwierzyce

mgr inż. Jerzy Jakubiec

 

Liczba odwiedzin: 178730

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo