-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia 

data publikacji: 19-04-2010 | 08:29
data ostatniej modyfikacji: 19-04-2010 | 08:29
««« powrót
OBWIESZCZENIE 19 kwietnia 2010

RGRD. 7660/7/7/08/10                                    Iwierzyce, 16.04.2010 r.

 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Działając zgodnie z art. 46a ust. 5  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  z 2008 r. Nr 25 poz. 150, z późn . zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98 , poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że:

 

Wójt Gminy Iwierzyce wydał decyzję o umorzeniu  postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą : „Elektrownia  wiatrowa Iwierzyce 2 MW” na terenie działki 391 położonej w miejscowości  Iwierzyce, Gmina Iwierzyce, na rzecz DR ZĄBER Sp. z o.o.,

ul. Magazynowa 1, 33-300 Nowy Sącz.

 

Z treścią decyzji można się zapoznać w Urzędzie Gminy Iwierzyce pokój Nr 12, w godz. od 8 00  do 1500 .

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20 stosuje się atr. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym niniejsza informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Iwierzyce bip.iwierzyce.pl  oraz na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Iwierzyce i  Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp.

 

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Iwierzyce w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Wójt Gminy Iwierzyce

mgr inż. Jerzy Jakubiec

Liczba odwiedzin:

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo