-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia 

data publikacji: 07-04-2010 | 08:27
data ostatniej modyfikacji: 07-04-2010 | 08:27
««« powrót
OBWIESZCZENIE O WEZWANIU DO UZUPEŁNIENIA RAPORTU-Budowa dwóch elektrowni wiatrowych ... 07 kwietnia 2010

 RGRD.7660/4/15/09/10                                                                        Iwierzyce, 07.04.2010 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

O WEZWANIU DO UZUPEŁNIENIA RAPORTU

 

 

 

           Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. nr 199 poz.1227ze zm.),

 

zawiadamiam strony postępowania w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację  przedsięwzięcia

„ Budowa  dwóch elektrowni wiatrowych, ze stacjami transformatorowymi sprzęgającymi na działkach o numerach ew.  312/12 i 312/13  w  miejscowości  Iwierzyce wraz z niezbędną  infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi  dojazdowymi do elektrowni oraz linią elektroenergetyczną, kablową SN-15kV ”

że w dniu 19 lutego 2010 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak: RDOŚ-18-WOOŚ-7048-1-550/2/09/ah wezwał do uzupełnienia Raportu

oddziaływania  na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

 

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą  zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w Urzędzie Gminy Iwierzyce, Iwierzyce 80, pok. nr 12, piętro I w godzinach od 800 do 1500.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20 , zgodnie z art. 74 ust. 3 z  dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.  Nr 199, poz. 1227 ze zm.), oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) – zawiadomienie stron następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Iwierzyce, bip.iwierzyce.pl oraz na  tablicach ogłoszeń  tutejszego urzędu i w miejscu przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Wójt Gminy Iwierzyce

mgr inż. Jerzy Jakubiec

Liczba odwiedzin: 178736

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo