-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia 

data publikacji: 15-11-2019 | 13:58
data ostatniej modyfikacji: 15-11-2019 | 13:58
wytworzył: Katarzyna Filipek
««« powrót
OGŁOSZENIE 15 listopada 2019

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY IWIERZYCE

z dnia 15.11.2019 r.

 

w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy w Iwierzycach w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Iwierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok.

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Iwierzyce nr IV/16/2011 z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Iwierzyce, Wójt Gminy Iwierzyce zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Iwierzyce do konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy w Iwierzycach w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Iwierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok.

W konsultacjach mogą brać udział organizacje, mające w swojej działalności statutowej zadania z dziedzin, których dotyczy w/w program współpracy.

Ewentualne uwagi oraz propozycje do projektu uchwały należy zgłaszać na obowiązującym formularzu :

- w siedzibie Urzędu Gminy, 39-124 Iwierzyce 80, pok. nr 10;

- przesłać drogą pocztową na adres : Urząd Gminy Iwierzyce, 39-124 Iwierzyce 80

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@iwierzyce.pl

Formularz do konsultacji do pobrania w załączeniu.

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez badanie stanowiska przedstawicieli organizacji pozarządowych po przedstawieniu przez nich na piśmie lub drogą elektroniczną uwagi, opinii lub propozycji w odpowiedzi na ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji. Tut. organ udzieli niezwłocznie pisemnej odpowiedzi na zgłoszone przez organizacje uwagi, opinie i propozycje.

Termin zgłaszania uwag i propozycji dotyczących konsultowanego projektu uchwały mija z dniem 09.12.2019 r.

Nie przedstawienie uwag, opinii lub propozycji w ww. terminie oznacza rezygnację z prawa do ich zgłoszenia.

 

Załączniki:

Formularz_do_programu_współpracy.docx

Program_współpracy_2020.docx

 

Liczba odwiedzin: 178616

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo