-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia 

data publikacji: 28-02-2019 | 09:18
data ostatniej modyfikacji: 28-02-2019 | 09:18
wytworzył: Wiktoria Pazdan
««« powrót
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY (UMOWA NA CZAS OKREŚLONY-ZASTĘPSTWO) 28 lutego 2019

OGŁOSZENIE O NABORZE  

  NA STANOWISKO  ASYSTENTA  RODZINY (UMOWA NA CZAS

OKREŚLONY-ZASTĘPSTWO)

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwierzycach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy urzędnika

 

 1. Opis stanowiska

 

 1. forma nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę na czas określony/zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy urzędnika/,
 2. wymiar czasu pracy – ½ etatu.
 1. Wymagania konieczne – Asystentem rodziny może być osoba, która:
 1. posiada:

a)  obywatelstwo polskie,

b)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

c)   wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

           d) wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony zgodnie z ustawą i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

            e) wyksztalcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

 1. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej  oraz władza rodzicielska nie  jest jej zawieszona ani ograniczona,
 2. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

 1. prawo jazdy kat. B i własny środek transportu,
 2. znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii,  przepisów o ochronie danych osobowych,
 3. znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
 4. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym, odporność na stres,
 5. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 6. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
 7. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność,
 8. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
 1. Zakres zadań asystenta rodziny:
 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art.11 ust.1 ustawy (Plan pracy z rodziną obejmuje zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, a także zawiera terminy ich realizacji  i przewidywane efekty);
 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i pracownikiem socjalnym planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 3. udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej oceny OPS;
 16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 17. sporządzanie na wniosek sądu opinii i jej członkach;
 18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa        w art.9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz.1493, z 2009r. Nr 206, poz.1589 oraz z 2010r. Nr 28, poz.146 i Nr 125, poz.842 z późn.zm.), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list  motywacyjny- podpisane odręcznie,
 2. kopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 3. kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy.
 4. kopię dokumentu  potwierdzającego obywatelstwo polskie,
 5. pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowo,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności, 
 8. oświadczenie, że kandydat nie  jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza nie została mu zawieszona ani ograniczona,
 9. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w  przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego lub zatwierdzonego przez sąd,
 10. podpisana klauzula „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Dz.U.z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm. „

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów

Osoby zainteresowane proszę o dostarczenie kompletu dokumentów zamkniętych kopertach z dopiskiem „Zatrudnienie na zastępstwo na stanowisko Asystent rodziny” w terminie do 31 marca 2019 roku do godz. 15.30 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwierzycach pok. nr 2 Urzędu Gminy

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod  numerem telefonu (17) 745 50 79 pon.-pt. w godz. 7.30 do 15.30.

 

Zgodnie z art.12 ust.2 Ustawy o pracownikach samorządowych nie wymaga przeprowadzenia naboru zatrudnienie osoby na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego.

 

Iwierzyce dnia 27.02.2019r.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                   

       

Liczba odwiedzin: 178730

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo