-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia 

data publikacji: 15-02-2019 | 08:52
data ostatniej modyfikacji: 15-02-2019 | 08:59
wytworzył: Monika Ziemińska
««« powrót
Ogłoszenie o naborze na wolne 15 lutego 2019

Iwierzyce. dn. 15 lutego  2019 r.

 

Ogłoszenie o naborze na wolne

STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. PLANOWANIA, ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I INWESTYCJI

 

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260)

Wójt Gminy Iwierzyce

Ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze w Referacie Budownictwa  Inwestycji i Drogownictwa w Urzędzie Gminy w Iwierzycach Referent ds. planowania, zagospodarowania przestrzennego i inwestycji.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe – profil: budownictwo, architektura, urbanistyka, gospodarka przestrzenna,
 2. umiejętność analizowania dokumentacji technicznej – projektów budowlanych,
 3. znajomość przepisów prawnych z zakresu:

-  ustawy Prawo budowlane,

-  ustawy o Planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym,

-  ustawy Prawo zamówień publicznych,

-  ustawy o Finansach publicznych,

-  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

-  ustawy o samorządzie gminnym,

-  ustawy o ochronie danych osobowych,

-  ustawy o dostępie do informacji publicznej,

 1. obywatelstwo polskie,
 2. korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 1. staż pracy na stanowiskach urzędniczych w jednostkach administracji publicznej,
 2. dobra znajomość aplikacji biurowych (Microsoft Office, Open Office, przeglądarek internetowych i poczty elektronicznej) oraz urządzeń biurowych,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. odporność na stres,
 5. cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, samodzielność w podejmowaniu decyzji, wysoka kultura osobista,
 6. zdolność szybkiego przyswajania wiedzy i podejmowania decyzji;
 7. zaangażowanie, kreatywność i punktualność;
 8. prawo jazdy kat. B, możliwość użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych.

Zakres niektórych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Występowanie z wnioskami do Rady w sprawie sporządzenia lub zmiany   miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przedkładanie informacji o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach związanych z uchwaleniem miejscowego planu lub jego zmianą, gdy korzystanie w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone.
 2. Przygotowywanie całokształtu zadań potrzebnych do sporządzania i uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego gminy wraz ze sporządzaniem prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego,
 3. Współpraca z urbanistą przygotowującym projekty  decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego, ich uzgodnienia w wymaganym zakresie, wydawanie  i  stwierdzenie  ich  wygaśnięcie   oraz  prowadzenie   rejestru   wydanych   decyzji  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji celu  publicznego i  decyzji  warunkach   zabudowy,
 4. Wydawanie  zaświadczeń o  przeznaczeniu  działki  zgodnie  z   nieaktualnym   MPZP i wypisów  z   obowiązujących  Planów   Miejscowych   i   SUiKZP  Gminy  Iwierzyce.
 5. Opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego, decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego,

6. Realizowanie zadań inwestycyjnych wynikających z prawa budowlanego.

      7. Opiniowanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie kopalin,

      8. Opiniowanie decyzji o zatwierdzeniu projektu prac geologicznych.

      9. Opracowywanie założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną i paliwa.

 

Warunki pracy:

 1. pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 miesięcy;
 2. kolejna umowa o pracę będzie zawarta na czas nieokreślony, o ile pracownik spełni oczekiwania pracodawcy;
 3. usytuowanie stanowiska pracy: pierwsze piętro, wejście po schodach.

 

Wymagane dokumenty i ich składanie:

 1. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;
 2. kwestionariusz osobowy wg załączonego wzoru;
 3. list motywacyjny;
 4. kserokopia dyplomu i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (oryginały dokumentów do wglądu);
 5. kserokopie świadectw pracy;
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
 9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wg załączonego wzoru; oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)
 11. ewentualne referencje dotychczasowych pracodawców.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Iwierzycach, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w m-cu styczniu  2019 roku wyniósł mniej niż 6 %.

Wymagane dokumenty można składać w terminie do dnia 27 lutego 2019 r. roku do godz. 15.30 osobiście w Urzędzie Gminy w Iwierzycach lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w  Iwierzycach, 39-124 Iwierzyce 80 z dopiskiem „Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. planowania, zagospodarowania przestrzennego i inwestycji” wraz z podaniem danych tele-adresowych kandydata. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Iwierzycach  jest: Wójt Gminy Iwierzyce, 39-124 Iwierzyce 80.

2.Wojt Gminy przetwarza dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze sekretarza gminy.

3.W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 2, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

4.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 2, a po tym czasie — przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa;

6.W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy w Iwierzycach przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych;

     7.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe;

     8.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 1. Postanowienia końcowe:
 1. złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron;
 2. oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą  rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy;
 3. kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy  kwalifikacyjnej;
 4. lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP gminy Iwierzyce  a także na tablicy ogłoszeń w urzędzie;
 5. kandydat wybrany w naborze do  zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć  najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe z Krajowego Rejestru Karnego;
 6. dodatkowych informacji o naborze udziela pracownik działu kadr.

 

 

                                                                      z up. Wójta Gminy

                                                                       Łukasz Tobiasz  

 

Kwestionariusz_osobowy.doc

Oświadczenie_kandydata.docx

Ogłoszenie_o_naborze.pdf

 

 

 

 

Liczba odwiedzin: 177990

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo