-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia 

data publikacji: 08-03-2018 | 13:39
data ostatniej modyfikacji: 09-03-2018 | 08:32
wytworzył: Paweł Stasiewicz
««« powrót
OGŁOSZENIE O KONKURSIE 08 marca 2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Iwierzyce ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej w Bystrzycy.

Organ prowadzący szkołę:

Gmina Iwierzyce, Iwierzyce 80, 39-124 Iwierzyce.

Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:

Szkoła Podstawowa w Bystrzycy, Bystrzyca 52a, 39-124 Iwierzyce.

 

 1.  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 1597).
 2.  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 1.  uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły,
 2.  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 • stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
 • stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 1.  oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
 •  imię (imiona) i nazwisko,
 •  datę i miejsce urodzenia,
 •  obywatelstwo,
 •  miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 1.  poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
 2.  poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 3.  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm.) - w przypadku cudzoziemca,
 4.  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 5.  oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 6. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 ze zm.),
 8. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 9. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
 10. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 11. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zmianami) lub wart. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 12. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
 1.  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bystrzycy" w terminie do dnia 26 marca 2018r., do godziny 15:30 na adres: Urząd Gminy Iwierzyce, Iwierzyce 80, 39-124 Iwierzyce (w przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do sekretariatu Urzędu).
 2.  Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej na adres gmina@iwierzyce.pl - w takim przypadku oferta powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.
 3.  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Iwierzyce. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 4.  Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Iwierzycach pod nr tel. (17) 745 50 34, lub adresem mailowym: zeas@iwierzyce.pl.

 

     WÓJT
Gminy Iwierzyce

 

Liczba odwiedzin: 179359

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo