-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia 

data publikacji: 15-02-2018 | 12:36
data ostatniej modyfikacji: 15-02-2018 | 12:42
wytworzył: Wanda Filipek
wprowadził: Robert Ligęzka
««« powrót
OGŁOSZENIE 15 lutego 2018

                                                                                                                                Iwierzyce 2018-02-14

 

O g ł o s z e n i e

 

na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. z 2016r., poz.1817 z późn.zm./ oraz rozdziału pt. „Zasady, formy i obszary współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami” § 5 pkt 1 ust. 16  Programu Współpracy Gminy Iwierzyce z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami, przyjętego Uchwałą nr XXXIX/185/2017 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 29 listopada 2017 r.

 

Wójt Gminy Iwierzyce

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

      

   Promocja gminy oraz dostarczanie mieszkańcom aktualnych informacji poprzez wydawanie gazety samorządowej w Gminie Iwierzyce.

   Kwota przeznaczona na promocję i dostęp do informacji ujęta w projekcie budżetu wynosi – 16.000,00 zł.

 

I. Uprawnionymi do złożenia ofert są podmioty spełniające wymogi określone w art.3 ust.2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.). 

   Zasady przyznawania dotacji :

 1. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.
 2. Złożone oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy na wniosek Komisji Konkursowej.
 4. W przypadku gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków  przeznaczonych na wsparcie zadania, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania stosownie do posiadanych środków. W przypadku konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do kwoty wnioskowanej przez Oferenta, nie będzie on związany złożoną ofertą. W takim przypadku Oferent zobowiązany jest dokonać korekty kosztorysu lub wycofać ofertę.
 5. Dofinansowane zostaną oferty najkorzystniejsze.

II. Opis zadania :

 1. Zadanie polega na opracowaniu, wydawaniu i kolportażu kwartalnika pt. „Wiadomości Iwierzyckie” w nakładzie 500 szt., każdy w 2018 roku.
 2. Format kwartalnika A4 zawierający informacje, artykuły, fotografie oraz historię  dotyczącą Gminy Iwierzyce.
 3. Szata graficzna : okładka kolorowa (4 strony), 4 strony w środku (2 kartki)– kolorowe,  pozostałe strony czarnobiałe – łącznie 34 strony.

III. Termin i warunki realizacji zadania :

 1. Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową.
 2. Realizowanie zadania powinno rozpocząć się najwcześniej od dnia podpisania umowy i powinno trwać najpóźniej do 30 grudnia 2018 roku.
 3. Projekt powinien być adresowany do mieszkańców Gminy Iwierzyce.
 4. Warunkiem otrzymania dotacji jest terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań wobec Gminy Iwierzyce.
 5. Wysokość dofinansowania z budżetu Gminy nie może przekroczyć 95% całkowitych kosztów zadania.
 6. Przy realizacji zadania wymagany jest wkład własny w postaci finansowej.
 7. Uznane za kwalifikowane będą koszty związane z bezpośrednią realizacją zadania.
 8. Realizowane zadanie powinno mieścić się w katalogu zadań statutowych Oferenta.

IV. Termin i warunki składania ofert :

 1. Oferta powinna być zgodna z obowiązującym formularzem, którego  wzór określa  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300).
 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy w Iwierzycach z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu z dopiskiem „Otwarty Konkurs Ofert – Promocja 2018 r”.
 3. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2018 rok do godz. 15.00 /decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Iwierzycach/.
 4.  Oferty powinny być podpisane czytelnie przez osobę lub osoby upoważnione do  składania oświadczeń w imieniu Oferenta.
 5. Oferent składa ofertę wraz z załącznikami, którymi są :

a/ aktualny wypis z odpowiedniego rejestru lub jego kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem (ważna 1 miesiąc od daty wydania),

b/ statut lub jego kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,

c/ sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za rok 2017 (w przypadku krótszej działalności – za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty),

d/ informacja o posiadaniu konta bankowego.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty :

 1. W pierwszym etapie Komisja Konkursowa dokonuje formalnej oceny ofert

a/ stwierdza liczbę złożonych ofert,

b/ otwiera koperty z ofertami,

c/ odrzuca oferty, które nie spełniają warunków określonych w ogłoszeniu.

 1. W drugim etapie konkursu członkowie Komisji wspólnie dokonują oceny merytorycznej zawartości złożonych ofert i ustalają w stosunku do każdej z ofert punktację mającą na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty.
 2. Kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty :

a/ zgodność projektu z zadaniami Gminy Iwierzyce  (0 - 5 pkt),

b/ zgodność projektu z zadaniami statutowymi organizacji  (0-5 pkt),

c/ ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację spoza sektora finansów publicznych – kadra, baza  (0-5 pkt),

d/ koszt realizacji zadania, w tym wysokość środków własnych podmiotu (0-5 pkt),

e) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania (0-5 pkt),

f) doświadczenie w realizacji podobnego zadania (0-5 pkt).

 1. Odrzuceniu podlegają oferty :

           a/ nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu, niekompletne,

           b/ złożone po terminie,

           c/ złożone przez podmiot nieuprawniony.

   VI. Zasady z ust. IV pkt. 3 i 4 maja zastosowanie także, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zostanie złożona jedna oferta.

   VII. Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej :   www.bip.iwierzyce.pl

         oraz w pokoju nr 10 Urzędu Gminy Iwierzyce.

   VIII. Termin wyboru oferty :

            Otwarcie ofert i ich rozpatrzenie nastąpi w terminie 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

      IX. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty

             W sposób określony w art.13. ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz.1817 z późn.zm.)   

X. Warunki zawarcia umowy :

         Umowa zostanie zawarta po przedłożeniu zaktualizowanego harmonogramu oraz korekty kosztorysu (w przypadku przyznania dotacji innej niż wnioskowana).

XI.  W bieżącym roku nie przyznano do tej pory żadnych funduszy na realizację zadań publicznych.

XII.  Wójt Gminy Iwierzyce zastrzega sobie prawo do :

             1. Odwołania konkursu bez podania przyczyny.

             2. Przesunięcia terminu składania ofert.

             3. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

 

                                                                                                                      W Ó J T

                                                                                                                  Bogusław Mucha

 

Załączniki_gazeta.doc

Liczba odwiedzin: 179359

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo